Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Sierpień 2015 - spis treści

Opinie

Jaka powinna być treść gwarancji wadialnej, aby zamawiający w razie wystąpienia o zapłatę uzyskał środki pieniężne z tytułu tak

Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa jest często jedyną możliwością wniesienia wadium czy zabezpieczenia przez wykonawcę należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na wielomiesięczne, a nawet wieloletnie zamrożenie gotówki.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść gwarancji wadialnej, aby zamawiający w razie wystąpienia o zapłatę uzyskał środki pieniężne z tytułu tak

Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy często decydują się na skorzystanie z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Niestety, w pzp nie wskazano, co powinno się znaleźć w treści tych dokumentów.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zintegrowany System Informatyczny

Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zdolność ekonomiczna wykonawcy

Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, ustalając w postępowaniu warunek związany ze zdolnością ekonomiczną? Warto w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa KIO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena rok po zmianach

Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin zapłaty podwykonawcom

Czy zamawiający jest uprawniony do ukształtowania zapisów przyszłej umowy w sposób, który skracałby ustawowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Gwarancje składane przez konsorcjum

Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potencjał podmiotu trzeciego

Wyrok KIO 656/15 warto poddać analizie, odwołując się do ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumentacja projektowa a nadzór

Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywa się jedynie na żądanie inwestora. W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej warto zatem przewidzieć we wzorze umowy konieczność świadczenia takiego nadzoru.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problematyczne koszty

Czym są koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia i jak należy je liczyć?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie zbędnych dokumentów

Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odzyskiwanie VAT przez jst

Omawiamy możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b pzp przy zamawianiu usług doradztwa prawnego związanego z odzyskiwaniem VAT przez jst.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury konkursowe (cz. 1)

Planując ogłoszenie zamówienia publicznego na projekty architektoniczne i urbanistyczne, warto rozważyć zastosowanie procedury, o której mowa w art. 110–127 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kłopoty z gwarancją wadialną

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Środki na rozwój zasobów ludzkich

Omawiamy zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na przykładzie RPO Województwa Opolskiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom zabezpieczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Moment zapłaty

Istotnym elementem umowy o zamówienie publiczne jest termin płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z reguły termin ten jest określany przez zamawiającego na etapie siwz (np. we wzorze umowy).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne