Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Czerwiec 2015 - spis treści

Opinie

Jaka jest, a jaka powinna być rola kontroli wewnętrznych (audytów) dotyczących zamówień publicznych u zamawiającego?

Kontrola wewnętrzna powinna wykrywać możliwie największe spektrum nieprawidłowości, z naciskiem na takie, które grożą największymi konsekwencjami tym podmiotom, które zarządzają jednostkami stosującymi pzp. Największe konsekwencje związane są z takimi naruszeniami, których skutkiem jest niestosowanie pzp wówczas, gdy z prawa wynika obowiązek stosowania tej ustawy.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest, a jaka powinna być rola kontroli wewnętrznych (audytów) dotyczących zamówień publicznych u zamawiającego?

Myślę, że większość pracowników traktuje kontrole i audyty wewnętrzne raczej jako zło konieczne niż jako narzędzie wspomagające pracę. A przecież dobrze zorganizowany system kontroli wewnętrznej pomaga w prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu danej jednostki. Pozwala on w szczególności na ocenę prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawianie usług projekcji filmowych

W związku z rozwojem technologii filmowej nie tylko zmienia się sprzęt, na którym realizowane są kinowe projekcje, zmianom podlegają także wymagania stawiane osobom obsługującym nowe urządzenia projekcyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Dotrzymanie terminu na wniesienie odwołania

Czy organizacja pracy Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia możliwość skorzystania z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu na wniesienie odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezterminowe umowy z lat 90.

Choć umowy na czas nieoznaczony zawierane w latach 90. XX w. na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów są w wielu wypadkach nadal aktualne, to często ich realizacja przeczy zasadom wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uprościć zamówienia publiczne

W kompetencji ustawodawcy oraz w jego interesie leży tworzenie prawa jak najprostszego w stosowaniu. Takie prawo nie sprawia bowiem tylu problemów, co przepisy wymagające dogłębnej analizy i egzegezy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana podmiotu zamawiającego

Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej części lub całości odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czynność taka nie zmierza do wywołania skutków prawnych sprzecznych z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych

Jednym z podstawowych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych jest stosowanie pzp przy dokonywaniu wydatków. Nad zapewnieniem prawidłowej realizacji tego obowiązku czuwają odpowiednie organy kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Taryfikator korekt finansowych

Omawiamy kwestie dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria a oszczędność

Stosowanie funkcjonującego od niedawna art. 91 ust. 2 i 2a pzp nie może się odbywać w oderwaniu od odpowiedzialności za przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uzasadnienie zastrzeżenia

Jeżeli wykonawca obejmie poufnością niektóre informacje zawarte w ofercie, to musi jednocześnie wykazać zasadność takiego zastrzeżenia. W przeciwnym wypadku będzie ono nieskuteczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korzystanie z uprawnień podmiotu trzeciego

Czy wykonawca może powoływać się na potencjał innego podmiotu w kwestii posiadania uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp? Jak to wygląda w przypadku konsorcjum lub korzystania z podwykonawstwa?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdanie odrębne członka komisji

Zdanie odrębne może wynikać z różnej interpretacji przepisów prawa lub z odmiennego doświadczenia. Złożenie go może uchronić członka komisji przetargowej od ewentualnej odpowiedzialności karnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kontrola zamówień publicznych u zamawiającego

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Zawiadomienie o zwrocie oferty

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółka z o.o. bez zarządu?

Funkcja prezesa lub członka zarządu spółki z o.o. wiąże się z odpowiedzialnością. Czasami chęć uniknięcia tej odpowiedzialności prowadzi do czasowego istnienia spółek z o.o. bez zarządu. Czy aby na pewno jest to sytuacja prawidłowa?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Charakter prawny odbioru robót

Jak wiadomo, każdy obiekt budowlany podlega odbiorowi. Dlatego istotna jest ocena charakteru prawnego takiej czynności. W doktrynie i w orzecznictwie sprawa ta nie została jednak jak dotąd jednoznacznie rozstrzygnięta.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zmiana rozstrzygnięcia przez zamawiającego

Konsekwencją wyboru oferty najkorzystniejszej jest zawarcie umowy z wykonawcą, który ją złożył. Czy zamawiający może zmienić zdanie przed podpisaniem umowy i wycofać się z dokonanego wyboru, jeśli spostrzeże, że wybór ten został dokonany z naruszeniem pzp, a następnie powtórzyć czynność wyboru wykonawcy, usuwając popełnione naruszenie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne