Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Maj 2015 - spis treści

Opinie

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

W bardzo wielu przypadkach wykonywanie działalności koncesjonowanej bez wymaganej koncesji jest wręcz zabronione. Na przykład w myśl art. 49 ustawy o ochronie osób i mienia kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

dostępny w całości Czytaj więcej

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

Brak możliwości posługiwania się uprawnieniami podmiotu trzeciego do wykonywania określonej działalności lub czynności w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie jest przypadkowy. Wyłączenie tej możliwości jest konsekwencją obowiązujących w naszym systemie prawa rozwiązań dotyczących reglamentacji wykonywania działalności gospodarczej.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych

Właściwy dobór urządzeń klimatyzacyjnych zależy m.in. od typu i wielkości pomieszczenia, liczby przebywających w nim osób, a także od możliwości technicznych montażu urządzenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Audyt energetyczny

Audytor efektywności energetycznej opracowuje analizę zużycia energii i stanu obiektu lub urządzeń oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie tej efektywności wraz z informacjami o ich opłacalności i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Niedozwolona współpraca

Artykuł 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje dokonywania uzgodnień we wszystkich przetargach, bez względu na status organizatora, przedmiot przetargu czy charakter zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jakość personelu wykonawcy

Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji w zamówieniu

Zamawiający może w ramach postępowania wyróżnić część podstawową, która z pewnością zostanie zamówiona, oraz część opcjonalną, której zamówienie będzie fakultatywne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Eliminacja nieuczciwych wykonawców

Jeżeli podmioty przynależą do jednej grupy kapitałowej i wpływa to na kształt odrębnych ofert lub wniosków złożonych przez nie w tym samym postępowaniu, to zamawiający jest zobowiązany do ich wykluczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Uprawnienia wykonawcy

Omawiamy licencję, koncesję i zezwolenie, czyli dokumenty, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że wykonawca ma prawo do wykonywania określonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak wpisu do KRS i CEIDG

Wykonawca może się ubiegać o zamówienie publiczne nawet wtedy, gdy przedmiot działalności, którego dotyczy zamówienie, nie został oznaczony w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyznaczanie warunków ekonomicznych i finansowych (cz. 2)

Ustalając wymagania ekonomiczne i finansowe względem wykonawców, należy mieć na uwadze m.in. kwestię transferu ryzyka, który z kolei powinien być uzależniony od rodzaju zawieranego kontraktu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Realne doświadczenie konsorcjum

Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sobota – dzień ustawowo wolny?

W przypadku gdy termin odwołania na czynności lub zaniechania zamawiającego przypada na sobotę, nie ulega on przedłużeniu do poniedziałku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaniżanie cen jednostkowych

Jeśli zamawiający chce mieć możliwość weryfikacji sposobu kalkulacji cen jednostkowych przez wykonawcę, powinien zawrzeć w siwz odpowiednie zapisy, jednoznacznie określając zasady kalkulacji tych cen.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Netto czy brutto

Podczas badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny zamawiający może mieć wątpliwość co do tego, jakie wartości powinien brać pod uwagę, porównując cenę oferty z wartością zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wymaganie posiadania uprawnień z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

Rękojmia za wady

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest podstawowym elementem tzw. dokumentacji projektowej. Stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, może być podstawą wyboru wykonawcy robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zużycie techniczne budynków

Trwałość obiektów budowlanych może być bardzo różna. Z jednej strony w ruinę popadają kilkunastoletnie budynki, a z drugiej niezmiennie trwają budowle istniejące ponad tysiąc lat.  Od czego to zależy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Weryfikacja ciągłości doświadczenia

Oceniając potencjał wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamawiający może wymagać dysponowania przez nich osobami posiadającymi określone doświadczenie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne