Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kwiecień 2015 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

II Forum zamówień publicznych na roboty budowlane

Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych. Prelegenci podczas swoich wykładów i warsztatów starali się przedstawić praktyczne rozwiązania kwestii, które budzą największe wątpliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Artykuł 90 ust. 1 pzp ma na celu wskazać uprawnienia i obowiązki osoby oceniającej oferty pod kątem stwierdzenia, czy cenę zaoferowaną przez wykonawcę można uznać za rażąco niską. Ponieważ uważam, że orzecznictwo ma pomagać zamawiającym w podejmowaniu prawidłowych decyzji, to wyrok KIO 148/15 przyjmuję z dużym zadowoleniem.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Kilka dni temu przez portale społecznościowe i fora, na których wymieniają się wiedzą i doświadczeniem uczestnicy procesu udzielania zamówień publicznych, przetoczyła się dyskusja na temat orzeczenia KIO 148/15.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów

Opisując przedmiot zamówienia na usługę niszczenia dokumentów, zamawiający powinien pamiętać m.in. o konieczności określenia powierzchni ścinka, zgodnie z zasadą, że im cenniejsze informacje, tym trudniejsze musi być ich odzyskanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Umowny mechanizm odszkodowawczy

Zamawiający może zastosować instytucję kary umownej we wzorze umowy, ogólnych warunkach umowy lub w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nierówność stron

Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Waloryzacja wynagrodzenia

Możliwość waloryzacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron umowy: wykonawców – gwarantując im utrzymanie stałego zysku –  i zamawiających – zapewniając, że jakość realizacji umowy będzie utrzymana na wymaganym poziomie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doroczny przegląd realizacji zamówień

Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Doliczanie VAT do ceny oferty

Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego traktowania wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyznaczanie warunków ekonomicznych i finansowych (cz. 1)

Przedsiębiorstwo niewypracowujące zysku może mieć – mimo wahań sprzedaży – duży potencjał ekonomiczny. Dlatego też do oceny rzeczywistej sytuacji ekonomicznej stosuje się różne wskaźniki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pozacenowe kryteria w usługach

Właściwy dobór kryteriów oceny ofert w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia na usługi będzie uzależniony m.in. od tego, czy zamawiana usługa ma charakter priorytetowy, czy niepriorytetowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana zakresu podwykonawstwa

Omawiamy orzecznictwo związane z rozszerzeniem i ograniczeniem zakresu podwykonawstwa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacja i realizacja zamówień w oświacie

Jednostki oświatowe przeważnie udzielają zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progu bagatelności, a zatem nie muszą one stosować pzp. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w wydatkowaniu środków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Podatek od towarów i usług a obliczanie ceny oferty

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Grzegorz Mazurek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Ogłoszenie o dialogu technicznym

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ryczałt a kosztorys – pułapki rozliczeń

Wynagrodzenie wykonawcy stanowi jeden z elementów przedmiotowo istotnych w umowie o roboty budowlane. Odnosząc się do art. 647 kc, należy uznać, że z samej istoty tej umowy wynika konieczność dokładnego określenia wynagrodzenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zwrot gwarancji wadialnej

Wniesienie wadium stanowi istotny element postępowania o zamówienie publiczne, a wykonawca, który nie wniósł wadium, jest wykluczany z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne