Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Marzec 2015 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - Toruń, 16–18 marca 2015 r.

Po sukcesie zeszłorocznej konferencji zapadła decyzja o zorganizowaniu drugiej edycji Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. To ogólnopolskie spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązek stosowania przez zamawiających innych kryteriów oceny ofert niż cena ma nie tylko zapobiegać złej jakości realizowanych zamówień, ale i przeciwdziałać powszechnemu przekonaniu (z którym się nie zgadzam), że „tanio to źle”.

dostępny w całości Czytaj więcej

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert nie powinno być traktowane jako błąd. Oczywiście, w celu zachowania określonych prawem zasad systemu zamówień publicznych zamawiający powinien – w opisie przedmiotu zamówienia i w warunkach udziału w postępowaniu – postawić jednoznaczne i adekwatne do przedmiotu zamówienia wymogi dotyczące jakości, funkcjonalności, terminu wykonania, terminu gwarancji itd.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt wykonawczy

Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Polskie Normy w robotach budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Jawność umów i aneksów

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kłopotliwy warunek wiedzy i doświadczenia

Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozliczanie robót budowlanych

Solidarna odpowiedzialność zamawiającego, przewidziana w art. 6471 kc, lub wynikający z pzp system bezpośredniej zapłaty wobec podwykonawcy aktualizują się w chwili, gdy wykonawca odmawia zapłaty bądź uchyla się od niej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Pozacenowe kryteria w robotach budowlanych

W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich kryteriów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria oceny a warunki udziału

Najczęściej stosowanymi obecnie kryteriami są cena i termin realizacji noraz okres gwarancji. Wydaje się jednak, że przyjęcie takich kryteriów narusza zasadę wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak oceniać „zaprojektuj i wybuduj”

Jednym z elementów oceny ofert składanych w zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie może być ocena wstępnej koncepcji  projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą a umowa

Składy orzekające KIO wskazują, że nie można wybrać oferty, której termin związania minął. Jednak nie określają jednoznacznie, czy należy wykluczyć wykonawcę, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustalone standardy, powszechna dostępność

Z uprawnienia wskazanego w art. 91 ust. 2a pzp nie można skorzystać, jeśli zamawiane roboty budowlane są skomplikowane, wymagają specjalistycznych uprawnień lub są przeznaczone dla wąskiego kręgu odbiorców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferty grupy kapitałowej

Czy wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej, którzy złożą oferty na różne części tego samego zamówienia, podlegają przesłance wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę

Potrzebę ingerencji zamawiającego w rodzaj stosunku łączącego wykonawcę z pracownikiem należy uzasadnić przedmiotem lub charakterem czynności wykonywanych przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kryteria wyboru oferty w robotach budowlanych

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Piotr Pieprzyca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

GRANICE I ZAKRES SWOBODY UMÓW (art. 3531 kc)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

Dla ochrony swoich interesów zamawiający może w treści umowy sformułować odpowiednie zapisy dotyczące gwarancji, a także rozszerzyć zakres przysługującej mu zawsze (z mocy prawa) rękojmi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Obowiązek zapłaty za roboty budowlane

Często występującym zapisem w umowach o roboty budowlane jest uzależnienie zapłaty należnej wykonawcy od treści protokołu potwierdzającego wykonanie tych robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne