Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Marzec 2015 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - Toruń, 16–18 marca 2015 r.

Po sukcesie zeszłorocznej konferencji zapadła decyzja o zorganizowaniu drugiej edycji Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. To ogólnopolskie spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązek stosowania przez zamawiających innych kryteriów oceny ofert niż cena ma nie tylko zapobiegać złej jakości realizowanych zamówień, ale i przeciwdziałać powszechnemu przekonaniu (z którym się nie zgadzam), że „tanio to źle”.

dostępny w całości Czytaj więcej

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert nie powinno być traktowane jako błąd. Oczywiście, w celu zachowania określonych prawem zasad systemu zamówień publicznych zamawiający powinien – w opisie przedmiotu zamówienia i w warunkach udziału w postępowaniu – postawić jednoznaczne i adekwatne do przedmiotu zamówienia wymogi dotyczące jakości, funkcjonalności, terminu wykonania, terminu gwarancji itd.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt wykonawczy

Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Polskie Normy w robotach budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Jawność umów i aneksów

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kłopotliwy warunek wiedzy i doświadczenia

Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozliczanie robót budowlanych

Solidarna odpowiedzialność zamawiającego, przewidziana w art. 6471 kc, lub wynikający z pzp system bezpośredniej zapłaty wobec podwykonawcy aktualizują się w chwili, gdy wykonawca odmawia zapłaty bądź uchyla się od niej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Pozacenowe kryteria w robotach budowlanych

W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich kryteriów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria oceny a warunki udziału

Najczęściej stosowanymi obecnie kryteriami są cena i termin realizacji noraz okres gwarancji. Wydaje się jednak, że przyjęcie takich kryteriów narusza zasadę wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak oceniać „zaprojektuj i wybuduj”

Jednym z elementów oceny ofert składanych w zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie może być ocena wstępnej koncepcji  projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą a umowa

Składy orzekające KIO wskazują, że nie można wybrać oferty, której termin związania minął. Jednak nie określają jednoznacznie, czy należy wykluczyć wykonawcę, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustalone standardy, powszechna dostępność

Z uprawnienia wskazanego w art. 91 ust. 2a pzp nie można skorzystać, jeśli zamawiane roboty budowlane są skomplikowane, wymagają specjalistycznych uprawnień lub są przeznaczone dla wąskiego kręgu odbiorców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferty grupy kapitałowej

Czy wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej, którzy złożą oferty na różne części tego samego zamówienia, podlegają przesłance wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę

Potrzebę ingerencji zamawiającego w rodzaj stosunku łączącego wykonawcę z pracownikiem należy uzasadnić przedmiotem lub charakterem czynności wykonywanych przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kryteria wyboru oferty w robotach budowlanych

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Piotr Pieprzyca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

GRANICE I ZAKRES SWOBODY UMÓW (art. 3531 kc)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

Dla ochrony swoich interesów zamawiający może w treści umowy sformułować odpowiednie zapisy dotyczące gwarancji, a także rozszerzyć zakres przysługującej mu zawsze (z mocy prawa) rękojmi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Obowiązek zapłaty za roboty budowlane

Często występującym zapisem w umowach o roboty budowlane jest uzależnienie zapłaty należnej wykonawcy od treści protokołu potwierdzającego wykonanie tych robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne