Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Luty 2015 - spis treści

Opinie

Czy i jakie możliwości ma zamawiający w zakresie wykrywania zmów przetargowych?

Zmowy przetargowe stanowią niewątpliwie jedno z najbardziej negatywnych zjawisk sektora zamówień publicznych. Powodują one sztuczne zawyżenie ceny oferty najkorzystniejszej i eliminowanie konkurencji na rynku.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy i jakie możliwości ma zamawiający w zakresie wykrywania zmów przetargowych?

Zamawiający powinien przeprowadzać postępowanie z należytą starannością, wynikającą z art. 355 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 pzp. Istnieje kilka środków przeciwdziałania zmowom, np. wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp oraz zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Materiały dydaktyczne i wyposażenie

W postępowaniach na dostawę materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące właściwego opisu przedmiotu zamówienia oraz związane z szacowaniem wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Depozyt sądowy na gruncie pzp w praktyce

Zgodnie z art. 143c ust. 5 pkt 2 pzp zamawiający może wywiązać się z obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom przez złożenie odpowiedniej kwoty do depozytu sądowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Komisja Europejska planuje wprowadzenie jednolitego formularza, który wstępnie potwierdzi, że dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w nim.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustawa śmieciowa przed TK

Omawiamy rozstrzygnięcia przedstawione przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r. (K 17/12), wydanym w sprawie zgodności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z Konstytucją RP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wątpliwości dotyczące terminu na odwołanie

Aby móc skutecznie kwestionować czynności lub zaniechania zamawiającego, wykonawca powinien wiedzieć, od jakich okoliczności uzależniony jest początek biegu terminu na złożenie odwołania i co uznaje się za dochowanie terminu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uproszczony reżim na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Dyrektywa 2014/24/UE zawiera zapisy dotyczące podwykonawstwa i polegania na zasobach podmiotów trzecich. Wskazuje też usługi, w przypadku których można zastosować uproszczone procedury udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami

Prawo przewiduje konkretne sankcje za zakłócanie przez wykonawców uczciwej konkurencji, np. przez stosowanie praktyk, które mają na celu ograniczenie innym podmiotom dostępu do zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielanie zamówienia w częściach

Jak – w kontekście normy wskazanej w art. 32 ust. 4 pzp – skorzystać z uprawnienia do stosowania w zamówieniach udzielanych w częściach przepisów właściwych dla wartości danej części zamówienia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doświadczenie w dłuższym okresie

W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wskazano, że zamawiający może wymagać od wykonawcy wykazania doświadczenia zdobytego w ciągu trzech lub pięciu lat. Czy zamawiający może skrócić lub wydłużyć te okresy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badanie podmiotu trzeciego

W jednym ze swych wyroków KIO wskazywała, że prawo nie zezwala na weryfikację przez zamawiającego rzetelności podmiotu trzeciego, z którego potencjału korzysta wykonawca. Wyrok ten został zaskarżony m.in. przez Prezesa UZP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najważniejsze zasady zamawiającego

Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są najistotniejsze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca jako podwykonawca

Czy wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, którego nie wskazał na etapie składania ofert, a który – jako wykonawca – składał ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog techniczny – formą doradztwa

W obliczu trudności, jakie pojawiają się po stronie zamawiającego podczas formułowania opisu przedmiotu zamówienia oraz określania kryteriów oceny ofert, warto rozważyć skorzystanie z dialogu technicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Czyn nieuczciwej konkurencji

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Odpowiedzialność cywilna wykonawcy

Ubezpieczenie OC wykonawcy należy dostosować do specyfiki danej inwestycji i otoczenia, w jakim jest realizowana. Jest to możliwe dzięki klauzulom dodatkowym (tzw. brokerskim).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zapisy gwarancji wadialnej

W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców ubiegających się o zamówienie wniesienia wadium.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne