Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Styczeń 2015 - spis treści

Opis przedmiotu zamówienia

Profilaktyczne badania lekarskie

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi związane z badaniami pracowników, zamawiający musi uwzględnić zasady wskazane w kodeksie pracy i w rozporządzeniu w sprawie badań pracowników.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg

Ogłaszając przetarg na usługę utrzymania dróg w zimie, warto rozważyć rejonizację dróg i ich standaryzację. Zamawiający nie może też zapomnieć o zastosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zakup samochodów a zapytanie o cenę

Bardzo często zamawiający, dokonując zakupu samochodów osobowych, stosują tryb zapytania o cenę. Czy takie postępowanie jest słuszne i nie naraża zamawiającego na negatywne konsekwencje?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 2)

Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawca w dostawach i usługach

Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo Trybunału

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Stosowanie dodatkowych kryteriów

Próba zastosowania jakości jako kryterium uzupełniającego może się okazać problematyczna dla zamawiającego. Musi on bowiem pamiętać przy tym o konieczności zachowania szeregu zasad wynikających z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowa formuła udzielania zamówień

Przy zamówieniach publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych wskutek zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją zamawiający mają większą swobodę kształtowania tego typu postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potwierdzanie spełnienia warunków udziału

Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował na etapie realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w kulturze

Dzięki funkcjonującym od niedawna przepisom zamówienia na usługi związane z działalnością kulturalną stały się mniej czasochłonne i sformalizowane, co korzystnie wpływa na efekty twórczej pracy instytucji kultury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cena ochrony

Zmiany w pzp, spowodowane ostatnią nowelizacją, dają możliwość zwiększenia jakości usług ochrony oraz poprawy sytuacji pracowników zatrudnianych w celu realizacji zamówień na tego typu usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dylematy związane ze sprawozdaniami

Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wiąże się m.in. z koniecznością klasyfikacji zamówień pod względem ich wartości czy z obowiązkiem stosowania instrukcji kancelaryjnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Cena jako jedyne kryterium

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

Akty prawne wykorzystywane w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Przedawnienie roszczeń inwestycyjnych

Właściciel obiektu budowlanego, w którym po latach ujawniły się ukryte wady wynikające z błędów wykonawcy, do niedawna nie mógł skorzystać z uprawnień odszkodowawczych, gdy wykonawca powoływał się na przedawnienie roszczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Omawiamy podstawowe kwestie wskazywane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego podczas opracowywania kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej procesów planowania przestrzennego i procesu budowlanego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zakres ubezpieczenia wykonawcy

W nowej rubryce będziemy zwracać uwagę zamawiających na poszczególne kwestie związane ze stosowaniem pzp w praktyce. Prezentowane tu zagadnienia będą krótko charakteryzowane, przy wskazaniu opinii zaczerpniętych z orzecznictwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne