Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Styczeń 2015 - spis treści

Opis przedmiotu zamówienia

Profilaktyczne badania lekarskie

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi związane z badaniami pracowników, zamawiający musi uwzględnić zasady wskazane w kodeksie pracy i w rozporządzeniu w sprawie badań pracowników.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg

Ogłaszając przetarg na usługę utrzymania dróg w zimie, warto rozważyć rejonizację dróg i ich standaryzację. Zamawiający nie może też zapomnieć o zastosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zakup samochodów a zapytanie o cenę

Bardzo często zamawiający, dokonując zakupu samochodów osobowych, stosują tryb zapytania o cenę. Czy takie postępowanie jest słuszne i nie naraża zamawiającego na negatywne konsekwencje?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 2)

Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawca w dostawach i usługach

Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo Trybunału

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Stosowanie dodatkowych kryteriów

Próba zastosowania jakości jako kryterium uzupełniającego może się okazać problematyczna dla zamawiającego. Musi on bowiem pamiętać przy tym o konieczności zachowania szeregu zasad wynikających z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowa formuła udzielania zamówień

Przy zamówieniach publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych wskutek zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją zamawiający mają większą swobodę kształtowania tego typu postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potwierdzanie spełnienia warunków udziału

Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował na etapie realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w kulturze

Dzięki funkcjonującym od niedawna przepisom zamówienia na usługi związane z działalnością kulturalną stały się mniej czasochłonne i sformalizowane, co korzystnie wpływa na efekty twórczej pracy instytucji kultury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cena ochrony

Zmiany w pzp, spowodowane ostatnią nowelizacją, dają możliwość zwiększenia jakości usług ochrony oraz poprawy sytuacji pracowników zatrudnianych w celu realizacji zamówień na tego typu usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dylematy związane ze sprawozdaniami

Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wiąże się m.in. z koniecznością klasyfikacji zamówień pod względem ich wartości czy z obowiązkiem stosowania instrukcji kancelaryjnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Cena jako jedyne kryterium

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

Akty prawne wykorzystywane w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Przedawnienie roszczeń inwestycyjnych

Właściciel obiektu budowlanego, w którym po latach ujawniły się ukryte wady wynikające z błędów wykonawcy, do niedawna nie mógł skorzystać z uprawnień odszkodowawczych, gdy wykonawca powoływał się na przedawnienie roszczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Omawiamy podstawowe kwestie wskazywane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego podczas opracowywania kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej procesów planowania przestrzennego i procesu budowlanego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zakres ubezpieczenia wykonawcy

W nowej rubryce będziemy zwracać uwagę zamawiających na poszczególne kwestie związane ze stosowaniem pzp w praktyce. Prezentowane tu zagadnienia będą krótko charakteryzowane, przy wskazaniu opinii zaczerpniętych z orzecznictwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne