Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Grudzień 2014 - spis treści

Lekką ręką

Podsumowanie

Chyba obudził się we mnie duch przodka rewolucjonisty, bo coraz częściej myślę o przejściu na stronę przeciwników systemu. Ma się rozumieć, systemu zamówień publicznych. Będąc obecna przy jego powstawaniu i rozwoju, dzisiaj przestaję go rozumieć, a przecież poświęciłam mu ostatnie 20 lat swego życia zawodowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Plan wykonania usługi ochrony

Kształtując opis pożądanego poziomu realizacji usługi ochrony, wykonawca powinien potwierdzić, że spełnia wymagania określone przez zamawiającego, i poddać swoje rozwiązania pod ocenę m.in. w zakresie ich zgodności z siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Wykonanie zastępcze w zamówieniach

Zgodnie z kc zamawiający (wierzyciel) ma kilka możliwości przymuszenia wykonawcy (dłużnika) do realizacji świadczenia w sytuacji, gdy nie wykonuje on zamówienia albo wykonuje je nienależycie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 1)

Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Łączna legitymacja konsorcjum

Na etapie realizacji inwestycji powstaje wiele kwestii spornych. Wykonawca może mieć jednak problem z dochodzeniem roszczeń wobec zamawiającego, jeżeli zamówienie zostało udzielone konsorcjum.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Modyfikacja umów w dyrektywie 2014/24/UE

Po raz pierwszy dyrektywa dotycząca zamówień publicznych zawiera także zapisy dotyczące modyfikacji umów zawartych w wyniku postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy barterowe

Na gruncie pzp zapłatą zamawiającego za zrealizowanie przez wykonawcę zamówienia nie musi być świadczenie pieniężne. Może ona przyjąć formę cesji praw lub przewłaszczenia własności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Drobny lifting czy rewolucja?

W myśl zmienionych ostatnią nowelizacją przepisów ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, a jeśli wykonawca ten nie jest uczestnikiem postępowania – na zamawiającym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe przesłanki zatrzymania wadium

Wadium składane przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zostać zatrzymane w myśl regulacji zawartej w znowelizowanym art. 46 ust. 4a pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Związek kryteriów z przedmiotem zamówienia

Choć wskazany w pzp katalog kryteriów oceny ofert ma charakter otwarty, to zamawiający, formułując kryteria w danym postępowaniu, musi pamiętać, że powinny one być związane z przedmiotem zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy o pracę w pzp

Od 19 października 2014 r. zamawiający może wymagać, by pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy realizujących zamówienie byli zatrudniani na podstawie umów o pracę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustalanie wartości zamówienia publicznego

O zastosowaniu określonego reżimu prawnego decyduje wartość zamówienia. Zaniżenie tej wartości przez instytucję zamawiającą może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Cena rażąco niska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

20 lat systemu zamówień publicznych

Podczas konferencji, która została zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz miesięcznik „Przetargi Publiczne”, świętowaliśmy jubileusz dwudziestolecia systemu zamówień publicznych w Polsce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Dokument udzielenia gwarancji

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Wybierając słowa na literę I lub J, szczególną uwagę zwracamy na JAWNOŚĆ postępowania i JEDNOZNACZNY opis przedmiotu zamówienia. Z perspektywy wykonawcy ISTOTNE będzie na pewno pojęcie INTERESU oraz konieczność złożenia oferty w JĘZYKU polskim.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy

Decyzje w zakresie zbierania odpadów wydane przed 14 grudnia 2012 r. tracą ważność 23 stycznia 2015 r. Utrata ważności dotychczasowych decyzji wynika ze zmiany całościowego podejścia do systemu gospodarki odpadami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty dodatkowe (cz. 2)

Odnosząc się do art. 630 § 1 kc, należy uznać, że roboty dodatkowe to takie roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne