Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Listopad 2014 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

IX Forum Przetargów Publicznych – relacja

Już po raz dziewiąty największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym zgromadziła liczną grupę zamawiających i wykonawców, umożliwiając im pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń. Spotkanie osób, które zajmują się na co dzień zamówieniami publicznymi, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2014

Gala wręczenia nagród dla najlepszych zamawiających i wykonawców miała miejsce podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Forum. Ta unikalna w skali kraju inicjatywa ma na celu promowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

dostępny w całości Czytaj więcej

Lekką ręką

Granica rażenia

Analizując znowelizowany art. 90 pzp, dowiemy się, że rażąco niską cenę zamawiający musi przeliczyć na procenty. Co ciekawe, zamawiającego musi porazić w szczególności cena niższa o 30%.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka obiektu budowlanego

Przygotowując zamówienie na roboty rozbiórkowe, zamawiający musi uwzględnić m.in. regulacje wynikające z prawa budowlanego i z wydanych do niego aktów wykonawczych. Rozbiórka jest bowiem robotą budowlaną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kryteria oceny ofert – nowa odsłona

Znowelizowany art. 91 ust. 2a pzp stanowi jednoznacznie, że zamawiający powinien stosować kryteria inne niż cena, i wprowadza jako wyjątek stosowanie wyłącznie kryterium cenowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia zgodne z kodeksem pracy

Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house i kryteria udzielania zamówień

Omawiamy zmiany wprowadzone nową dyrektywą, dotyczące zamówień udzielanych między podmiotami sektora publicznego, a także odnoszące się do generalnych ustaleń w zakresie kryteriów udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zastrzeganie tajemnicy „na zapas”

Niektórzy wykonawcy, składając ofertę w postępowaniu, zastrzegają niemal całą jej treść jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Czyn taki należy uznać za niezgodny z uznk.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego

W związku z nowelizacją art. 26 ust. 2b pzp pojawia się wątpliwość, czy zmiany wprowadzone w treści tego przepisu powinny wpłynąć na obecną praktykę i prezentowane dotychczas orzecznictwo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzór umowy o roboty liniowe

Sporządzając umowę o roboty budowlane na potrzeby zamówienia publicznego, zamawiający musi uwzględnić przepisy pzp i pr. bud., a także kc. Pomocny w tym względzie może się okazać nowy rekomendowany przez UZP wzór umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe po nowelizacji pzp

Jeszcze przed wprowadzeniem najnowszych zmian w pzp istniało wiele udogodnień w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe. Teraz zamawiający mogą skorzystać z dodatkowych możliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Liczenie terminu związania ofertą

Niekiedy interpretacja przepisu jest ważniejsza niż sam przepis. Dzieje się tak np. w przypadku terminu związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Usługi niepriorytetowe

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Dwudziestolecie systemu zamówień w Polsce

Zagwarantowanie równego dostępu do zamówień publicznych jest jednym z wyznaczników funkcjonowania demokracji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Zaliczka w pzp (cz. 2)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

W związku z kolejnymi literami – E i F – zwracamy Państwa uwagę na to, że dla prowadzonego postępowania nie tylko treść składanych dokumentów jest istotna, ale też ich FORMA. Nie tylko koszt wyliczony w polskim nominale, lecz także jego równowartość w EURO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kiedy PPP zacznie się rozwijać w Polsce?

Omawiamy elementy niezbędne do wypracowania wzorcowego systemu współpracy sektora publicznego z prywatnym, a także słabości i ograniczenia, które hamują rozwój PPP w naszym kraju.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty dodatkowe (cz. 1)

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne