Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Październik 2014 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

IX Forum Przetargów Publicznych 13–15 października 2014 r.

Największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym już po raz dziewiąty gromadzi zamawiających i wykonawców z całego kraju. Spotkanie stwarza okazję do rozmów na temat problemów praktycznych prawa zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów, orzecznictwa i planowanych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Jak zabrać gminie unijne środki

Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych. Jak wynika z raportu NIK, kontrole były „na ogół skuteczne i zapewniały wykrywanie nieprawidłowości dotyczących niezachowania trwałości projektów”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tablic rejestracyjnych

Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zamówienia na usługi pocztowe

W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie komunikatu KE

Jak należy interpretować komunikat wyjaśniający wydany przez Komisję w sprawie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skutki upadłości członka konsorcjum

Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót budowlanych nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Jej rozwiązanie może nastąpić, ale tylko w przypadkach przewidzianych w prawie lub w umowie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekty finansowe w projektach unijnych

Kwestionowanie zasadności nałożenia korekt w ramach skarg do sądów administracyjnych jest problematyczne w sytuacjach, gdy została nałożona korekta finansowa, a nie dochodzi do refundacji wydatków ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zgodność treści oferty z siwz

Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść oferty”. Zamawiający powinien też pamiętać o możliwościach i obowiązkach wskazanych w art. 87 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zapisy siwz wiążą też zamawiającego

W procesie wyboru wykonawcy zamówienia zamawiający musi się kierować literalnymi zapisami specyfikacji, którą sam sporządził, i stosować je jednakowo do wszystkich wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ocena zdolności podmiotu trzeciego

Czy weryfikacja zdolności wykonawcy może również obejmować badanie kondycji podmiotu trzeciego w sytuacji, kiedy wykonawca powołuje się na jego potencjał w ramach wykazywanego doświadczenia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przetargi „śmieciowe” – warunki udziału

W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców wskazówki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Normy rozproszone

Omawiamy zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych, wskazane w kilku przepisach ustawy o finansach publicznych, która z kolei odwołuje się do pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niejedyne kryterium

Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestr osób obecnych podczas czynności otwarcia ofert

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Literkę T należy TRAKTOWAĆ poważnie. To z nią związane są takie pojęcia, jak TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, TREŚĆ OFERTY czy TŁUMACZENIA dokumentów składanych w języku obcym, a przede wszystkim TERMINY obowiązujące w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia publiczne a sektor MŚP

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne