Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Wrzesień 2014 - spis treści

Lekką ręką

Pobożne życzenia

Podczas gdy cały kraj ekscytował się aferami podsłuchowymi i dyskutował o zaletach użytego do podsłuchu sprzętu, w mieście G. poważni biznesmeni w całkiem innym celu spotykali się z osobami zajmującymi się doradztwem w zakresie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy techniczne i naprawy samochodów

Usługi związane z serwisem i pracami konserwacyjnymi pojazdów należy uznać za usługi powtarzające się okresowo. Nie jest bowiem możliwe jednorazowe spełnienie świadczenia bez uszczerbku dla celu realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odpowiedzialność spółki-matki

W większości spraw rozpatrywanych przez Komisję Europejską i TSUE dochodzi do przypisania odpowiedzialności spółce-matce za naruszenia zasad konkurencji przez spółkę-córkę. Czy słusznie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych w ramach dyrektywy 2014/24/UE

Omawiamy zmiany – wprowadzone nową dyrektywą klasyczną – w odniesieniu do narzędzi stosowanych w ramach zamówień elektronicznych (dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, katalog elektroniczny).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niekonstytucyjny przepis

Sprawa związana ze stanem faktycznym, którego prawdopodobnie nie można było obronić w drugiej instancji, paradoksalnie stała się źródłem rozważań na temat legalności ograniczenia wynikającego z ustawy o kosztach sądowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korupcja a zamówienia publiczne w Polsce

Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zamówienia społecznie odpowiedzialne a prawo polskie

Zamawiający ma możliwość zawarcia w siwz takich postanowień, które będą się odnosić do tzw. klauzul społecznych. Przepisy „społecznościowe” mogą być wykorzystane również na etapie badania i oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Społeczne zamówienia publiczne w UE

Komisja Europejska zaleca m.in. wspieranie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promowanie szerszego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Społeczne kryteria oceny ofert

Zamawiający może wskazać, że jedynym kryterium jest cena, lub zdecydować się na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, której cena jest tylko jednym z elementów branych pod uwagę przy ocenie ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak potwierdzić szacowanie

W ramach podsumowania przeprowadzonego rozeznania cenowego zamawiający powinien w odpowiednim dokumencie wskazać kwotę, którą przyjmuje jako wartość szacunkową danego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szacowanie wartości robót budowlanych (cz. 2)

Czy nowa definicja roboty budowlanej oraz wprowadzenie do pzp definicji obiektu budowlanego zmienia stan prawny odnośnie do szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiot trzeci na placu budowy

Zamawiający zobowiązany jest zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy i jego potencjał nie tylko na etapie oceny złożonych ofert, lecz również w toku realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ujawnianie treści oferty

Zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Ustawodawca nie wskazuje jednak zamawiającemu terminu wstępnej weryfikacji ofert pod kątem treści zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria pozacenowe

Cena nie powinna być jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi ochrony, gdyż priorytetowa w takich zamówieniach jest rzetelność wykonania usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wątpliwości dotyczące stosowania klauzul społecznych

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Zaliczka w pzp

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Kolejne pojęcia, których znajomość jest obowiązkowa dla każdego zamówieniowca, rozpoczynają się na literę S. Specyfikacja, szacowanie i sprawozdanie to chyba najważniejsze z nich.

 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Arbitrażowy tryb rozwiązywania sporów

Przeważnie spory między zamawiającymi i wykonawcami rozstrzygane są przez sądy powszechne. Alternatywą dla takiego procesu jest skorzystanie z postępowania przed sądem polubownym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne