Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Sierpień 2014 - spis treści

Lekką ręką

To nie jest robota dla szewca

Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny przetarg na projekt edukacyjny. Naczelnik nadzorował pracę szkoły, która przetarg ogłosiła, a sekretarz miasta uczestniczył w pracach komisji przetargowej. Oczywiście poza tym jednym przypadkiem, kiedy stał się wykonawcą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tuszów i tonerów

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę tuszów i tonerów może stanowić dla zamawiającego problem przez konieczność dobrania produktów odpowiednich do posiadanych przez zamawiającego drukarek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Negocjacje i komunikacja elektroniczna

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmiany dotyczące korzystania z procedur negocjacyjnych oraz z komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zastosowanie trybu z wolnej ręki

Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dopuszczalność zmiany treści siwz

Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Podmiot trzeci w robotach budowlanych

Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze podwykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inna omyłka w świetle wyroków z 2013 r. (cz. 2)

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym również omyłki związane z przedmiotem zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog techniczny w usługach ochrony

Przeprowadzenie dialogu technicznego jest pewną formą konsultacji z wykonawcami, która umożliwia zamawiającemu sporządzenie rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia i siwz oraz sprecyzowanie warunków umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sytuacja ekonomiczna wykonawcy

Przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu warto uwzględnić wskaźniki dotyczące płynności finansowej wykonawcy, jego rentowności oraz sposobu finansowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szacowanie wartości robót budowlanych (cz. 1)

Czy nowa definicja roboty budowlanej oraz wprowadzenie do pzp definicji obiektu budowlanego zmienia stan prawny odnośnie do szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie potencjału osobowego

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą udostępnić swoje zasoby osobowe w przypadku, gdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu nie ma wymaganych przez zamawiającego uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Udostępnianie przez podmiot trzeci potencjału finansowego

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestry w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ kwestie przewidziane w USTAWIE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Oznakowanie CE i znak budowlany

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby oznakowaniem CE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Mediacja – alternatywa dla sporu sądowego

Doświadczenie podpowiada, że każda ugoda jest lepsza niż proces sądowy. Mediacja jest zatem dobrą alternatywą dla zwaśnionych stron, a zarazem  szansą na planowe ukończenie inwestycji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne