Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Lipiec 2014 - spis treści

Lekką ręką

Bagatelka za 30 000 euro

Mniej więcej w połowie marca w wielu jednostkach zamawiających dał się zauważyć bezruch porównywalny do sezonu wakacyjnego. Niemal wstrzymano wydatkowanie środków na doraźne zakupy, szczególnie gdy ich wartość oscylowała wokół 14 000 euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Wyroby medyczne jako przedmiot zamówienia

W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o możliwości żądania próbki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zarzuty i żądania odwołującego

Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Limity czasowe w dyrektywie 2014/24/UE

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmianę terminów składania wniosków lub ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fakturowanie elektroniczne

Wprowadzenie dyrektywy 2014/55/UE ma na celu m.in. skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów, zintegrowanie procesów biznesowych i zapewnienie transparentności przepływów informacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie pzp a granty unijne

Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Instytucja kultury jako zamawiający

Ostatnia nowelizacja pzp wprowadziła nowe uregulowania dotyczące udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Wątpliwości budzi wskazanie kręgu instytucji zwolnionych ze stosowania pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Złożenie nieprawdziwych informacji

Jedynie świadome działanie wykonawcy, mające na celu wprowadzenie zamawiającego w błąd, może skutkować wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona osób i mienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony musi być przygotowane ze szczególną dbałością o precyzyjny opis przedmiotu zamówienia oraz o dokładne oszacowanie jego wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inna omyłka w świetle wyroków z 2013 r. (cz. 1)

Omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, są poprawiane w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Na podstawie jakich kryteriów zakwalifikować błąd oferty jako tego typu omyłkę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przygotowanie umowy

Omawiając temat związany z umowami w zamówieniach publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ich konstruowania przez zamawiających na etapie przygotowywania postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakaz dokonywania zmian w treści oferty

Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, a także poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada bezstronności i obiektywizmu

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Nowe uregulowania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

OGŁOSZENIE o zamówieniu, OPIS przedmiotu zamówienia, OFERTA składana przez wykonawcę – to elementy, bez których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie byłoby w OGÓLE możliwe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Powstał spór – co dalej?

Na etapie przygotowania umowy warto poświęcić uwagę zagadnieniom dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Nie wszystkie bowiem spory muszą trafić na drogę sądową, która obciąża budżet i wymaga czasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne