Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Lipiec 2014 - spis treści

Lekką ręką

Bagatelka za 30 000 euro

Mniej więcej w połowie marca w wielu jednostkach zamawiających dał się zauważyć bezruch porównywalny do sezonu wakacyjnego. Niemal wstrzymano wydatkowanie środków na doraźne zakupy, szczególnie gdy ich wartość oscylowała wokół 14 000 euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Wyroby medyczne jako przedmiot zamówienia

W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o możliwości żądania próbki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zarzuty i żądania odwołującego

Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Limity czasowe w dyrektywie 2014/24/UE

Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmianę terminów składania wniosków lub ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fakturowanie elektroniczne

Wprowadzenie dyrektywy 2014/55/UE ma na celu m.in. skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów, zintegrowanie procesów biznesowych i zapewnienie transparentności przepływów informacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie pzp a granty unijne

Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Instytucja kultury jako zamawiający

Ostatnia nowelizacja pzp wprowadziła nowe uregulowania dotyczące udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Wątpliwości budzi wskazanie kręgu instytucji zwolnionych ze stosowania pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Złożenie nieprawdziwych informacji

Jedynie świadome działanie wykonawcy, mające na celu wprowadzenie zamawiającego w błąd, może skutkować wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona osób i mienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony musi być przygotowane ze szczególną dbałością o precyzyjny opis przedmiotu zamówienia oraz o dokładne oszacowanie jego wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inna omyłka w świetle wyroków z 2013 r. (cz. 1)

Omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, są poprawiane w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Na podstawie jakich kryteriów zakwalifikować błąd oferty jako tego typu omyłkę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przygotowanie umowy

Omawiając temat związany z umowami w zamówieniach publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ich konstruowania przez zamawiających na etapie przygotowywania postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakaz dokonywania zmian w treści oferty

Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, a także poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada bezstronności i obiektywizmu

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Nowe uregulowania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

OGŁOSZENIE o zamówieniu, OPIS przedmiotu zamówienia, OFERTA składana przez wykonawcę – to elementy, bez których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie byłoby w OGÓLE możliwe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Powstał spór – co dalej?

Na etapie przygotowania umowy warto poświęcić uwagę zagadnieniom dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Nie wszystkie bowiem spory muszą trafić na drogę sądową, która obciąża budżet i wymaga czasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne