Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Czerwiec 2014 - spis treści

Lekką ręką

Szarwark zamiast kary

Po tym, jak wykonawca zamówienia spóźnił się z jego realizacją, burmistrz gminy D. pisemną decyzją po prostu „darował” mu karę, polecając jednocześnie, by w zamian wykonał jedną ze wskazanych robót budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Winda dla osób niepełnosprawnych

Do istniejącego już budynku można dobudować dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jak przygotować zamówienie na budowę takiego dźwigu?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup oleju opałowego

Publiczne jednostki oświatowe, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczej, muszą zadbać o własne źródło centralnego ogrzewania. To oznacza konieczność zakupienia instalacji grzewczej i sukcesywnego nabywania odpowiedniego paliwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Dokumentacja projektowa a nadzór autorski

Jeśli zamawiający nie ujął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w opisie przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, to nie może on udzielić zamówienia na sprawowanie takiego nadzoru w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kaucja na zabezpieczenie

Instytucja kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy stosowana jest m.in. w umowach o roboty budowlane. Jej charakter prawny często rodzi wątpliwości i może być różnie określany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe podejście do kryteriów oceny

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami stosowanie kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert nie było gwarantem wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Prawo opcji w zamówieniach na dostawy

Zapisy dotyczące prawa opcji stanowią część opisu przedmiotu zamówienia i mają istotne znaczenie dla prawidłowego określenia zakresu przyszłej umowy, jaki wykonawca jest zobowiązany wycenić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka cywilna a grupa kapitałowa (cz. 2)

Umowa spółki nie kreuje nowego podmiotu wyposażonego w osobowość prawną lub zdolność prawną. Spółka cywilna jest jedynie wielostronnym stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czy cena musi być dodatnia?

Jeśli wykonawca podczas realizacji zamówienia publicznego osiąga dodatkowe przychody, powinien uwzględnić je w kalkulacji ceny oferty. Może to skutkować oferowaniem ceny w wysokości 0 zł.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule społeczne w zamówieniach

Na gruncie pzp możliwe jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Zamawiający może zastosować tzw. klauzule społeczne wskazane w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prezentacja funkcjonalności systemu

Czy prezentację systemu należy postrzegać jako część oferty, etap badania i oceny ofert, czy też jako dokument przedmiotowy, składany jako próbka w rozumieniu rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Stosowanie prawa opcji

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestry w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Celem każdego postępowania o zamówienie publiczne jest WYBÓR wykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Aby do niego doszło, zamawiający musi wykonać kilka czynności, których nazwy zaczynają się od litery W.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

Regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych i ich wprowadzania do obrotu wskazano w rozporządzeniu nr 305/2011 i w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola wyrobów budowlanych

Wprowadzone do obrotu wyroby budowlane podlegają kontroli prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inspektorów wojewódzkich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne