Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Maj 2014 - spis treści

Lekką ręką

Czy oświadczenie o doświadczeniu jest poświadczeniem

Urszula B. była nieźle zaprawiona w wieloletnich bojach o uzyskanie zamówień publicznych. Ponieważ jej wynagrodzenie zależało m.in. od liczby wygranych przetargów, mogłaby ona obdzielić swą wiedzą na temat pzp nawet kilku zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa flokulantów

Prawidłowy dobór flokulantów pozwoli na ich efektywne wykorzystanie przez zamawiającego w procesie technologicznym, a to w konsekwencji umożliwi optymalizację kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzęt gaśniczy i zabezpieczający

Dla prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt pożarniczy niezbędna jest znajomość rozporządzeń, w których wskazano szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe dla tego typu wyrobów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Skarga kasacyjna do NSA

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i ograniczony. Zastosowanie innych trybów możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przełomowy wyrok Trybunału

Trybunał Konstytucyjny uznał art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za niezgodny z Konstytucją. Umożliwił w ten sposób szeroką kontrolę orzeczeń KIO przez sądy powszechne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Realność udostępnienia zasobów

W orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się, że z art. 26 ust. 2b pzp nie wynika konieczność osobistego uczestnictwa w realizacji zamówienia przez podmiot, który udostępnia wykonawcy swoje zasoby.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wady i zalety podwyższenia progu stosowania ustawy

Podniesienie progu bagatelności ma na celu m.in. zmniejszenie biurokracji związanej z procedurą przetargową. Pojawia się jednak wątpliwość, czy nie naruszy to konkurencyjności postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin zamówień do 30 000 euro

Ostateczny kształt regulaminów udzielania zamówień, których wartość nie przekracza znowelizowanego progu bagatelności, powinien uwzględniać potrzeby danej jednostki, jej specyfikę i wielkość.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wydatki publiczne do 30 000 euro

Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza zupełnej swobody w zawieraniu umów. Zakupy nieprzekraczające progu bagatelności są nadal zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Licytacja elektroniczna na roboty budowlane

Jeżeli przedmiot zamówienia na roboty budowlane można określić na tyle jednoznacznie, by jedynym elementem odpowiedzi wykonawców była cena, to warto zastosować tryb licytacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie a termin związania ofertą

Jeżeli w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin związania ofertą wykonawcy upłynął, to nie ma on możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria przetargowe stosowane w szpitalach

Zbyt szczegółowe opisy i zbyt rygorystyczne wymagania zamawiających często – wbrew pozorom – utrudniają oszczędne wydatkowanie środków i uzyskanie przedmiotu zamówienia o wysokiej jakości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka cywilna a grupa kapitałowa (cz. 1)

Czy powiązania między uczestnikami spółki cywilnej można uznać za relacje dominacji i zależności, które charakteryzują grupę kapitałową?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zamówienia do progu bagatelności

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 2)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

PANIE i PANOWIE, w tym numerze PREZENTUJEMY literę P, od której zaczynają się takie POJĘCIA, jak: POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia PUBLICZNEGO, PRZETARG, PRZESŁANKI, PODWYKONAWSTWO czy PROTOKÓŁ.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Inwestor zastępczy w zamówieniach

Inwestorstwo zastępcze polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na inwestorze bezpośrednim, zgodnie z prawem budowlanym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne