Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Kwiecień 2014 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - relacja

Stosowanie nowych przepisów i analiza uniwersalnych zagadnień

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Pi razy oko

Zamówienie na pomiar nielegalnego korzystania z prądu zawierało liczne błędy proceduralne. Zamawiający nie dookreślił m.in. sposobu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, które żywcem zacytowano z art. 22 ust. 1 pzp. Największym jednak problemem było chyba to, że sam sobie nie potrafił odpowiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kombajnu ścianowego

W umowie o dostarczenie kombajnu ścianowego powinny się znaleźć postanowienia dotyczące gwarancji i serwisu, ochrony ubezpieczeniowej oraz kar zabezpieczających interesy zamawiającego i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kurs projektowania stron www

W dobie narzędzi elektronicznych można zaobserwować wciąż zwiększające się zapotrzebowanie na programistów potrafiących zaprojektować ciekawą stronę internetową danej instytucji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Konsorcja a prawo konkurencji

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK zawarcie umowy konsorcjum przez przedsiębiorców, którzy mogliby złożyć samodzielne oferty, może być traktowane jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ukik.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami

Czy spółka z o.o. zarządzająca zarówno mieniem komunalnym gminy, jak i zasobami wspólnot mieszkaniowych (będących właścicielami prywatnymi), jest zobowiązana do stosowania pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Równe traktowanie wykonawców

Z analizy orzecznictwa wynika, że nierówne traktowanie wykonawców przejawia się głównie w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych konsekwencji z takich samych okoliczności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Określanie kryteriów rażąco niskiej ceny

W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu, poniżej którego cenę należy uznać za rażąco niską.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w robotach budowlanych

W zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane zamawiający powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pomoc publiczna w zamówieniach

Wszelka pomoc przyznawana przez państwo, która zakłóca konkurencję, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oddział przedsiębiorcy jako wykonawca

Oświadczenia woli i działania podejmowane przez oddział przedsiębiorcy należy uważać za działania tego przedsiębiorcy. Oddział bowiem nie jest podmiotem samodzielnie zdolnym do czynności prawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Newralgiczny sprzęt wojskowy

Przy zamówieniach sprzętu newralgicznego należy wziąć pod uwagę m.in. kwestie związane z prawami autorskimi do projektów i patentami, a także przepisy dotyczące informacji niejawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Równe traktowanie wykonawców

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestry w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Przetarg wygrywa wykonawca, który złoży NAJKORZYSTNIEJSZĄ ofertę (często jest to oferta z NAJNIŻSZĄ ceną). Z kolei podanie NIEPRAWDZIWYCH informacji lub NIENALEŻYTE wykonywanie umów dyskwalifikuje wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Roboty budowlane przy zabytkach

Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezpieczeństwo publiczne w gminie

Rolą organu wykonawczego w gminie jest sprawne zarządzanie nie tylko w czasie względnego spokoju, lecz także w obliczu zdarzeń nietypowych, zagrażających społeczności lokalnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne