Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kwiecień 2014 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - relacja

Stosowanie nowych przepisów i analiza uniwersalnych zagadnień

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Pi razy oko

Zamówienie na pomiar nielegalnego korzystania z prądu zawierało liczne błędy proceduralne. Zamawiający nie dookreślił m.in. sposobu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, które żywcem zacytowano z art. 22 ust. 1 pzp. Największym jednak problemem było chyba to, że sam sobie nie potrafił odpowiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kombajnu ścianowego

W umowie o dostarczenie kombajnu ścianowego powinny się znaleźć postanowienia dotyczące gwarancji i serwisu, ochrony ubezpieczeniowej oraz kar zabezpieczających interesy zamawiającego i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kurs projektowania stron www

W dobie narzędzi elektronicznych można zaobserwować wciąż zwiększające się zapotrzebowanie na programistów potrafiących zaprojektować ciekawą stronę internetową danej instytucji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Konsorcja a prawo konkurencji

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK zawarcie umowy konsorcjum przez przedsiębiorców, którzy mogliby złożyć samodzielne oferty, może być traktowane jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ukik.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami

Czy spółka z o.o. zarządzająca zarówno mieniem komunalnym gminy, jak i zasobami wspólnot mieszkaniowych (będących właścicielami prywatnymi), jest zobowiązana do stosowania pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Równe traktowanie wykonawców

Z analizy orzecznictwa wynika, że nierówne traktowanie wykonawców przejawia się głównie w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych konsekwencji z takich samych okoliczności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Określanie kryteriów rażąco niskiej ceny

W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu, poniżej którego cenę należy uznać za rażąco niską.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w robotach budowlanych

W zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane zamawiający powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pomoc publiczna w zamówieniach

Wszelka pomoc przyznawana przez państwo, która zakłóca konkurencję, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oddział przedsiębiorcy jako wykonawca

Oświadczenia woli i działania podejmowane przez oddział przedsiębiorcy należy uważać za działania tego przedsiębiorcy. Oddział bowiem nie jest podmiotem samodzielnie zdolnym do czynności prawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Newralgiczny sprzęt wojskowy

Przy zamówieniach sprzętu newralgicznego należy wziąć pod uwagę m.in. kwestie związane z prawami autorskimi do projektów i patentami, a także przepisy dotyczące informacji niejawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Równe traktowanie wykonawców

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestry w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Przetarg wygrywa wykonawca, który złoży NAJKORZYSTNIEJSZĄ ofertę (często jest to oferta z NAJNIŻSZĄ ceną). Z kolei podanie NIEPRAWDZIWYCH informacji lub NIENALEŻYTE wykonywanie umów dyskwalifikuje wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Roboty budowlane przy zabytkach

Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezpieczeństwo publiczne w gminie

Rolą organu wykonawczego w gminie jest sprawne zarządzanie nie tylko w czasie względnego spokoju, lecz także w obliczu zdarzeń nietypowych, zagrażających społeczności lokalnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne