Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Marzec 2014 - spis treści

Lekką ręką

Związany wykonawca

Emil K., przewodniczący komisji przetargowej i jednocześnie sekretarz gminy, stracił cierpliwość dopiero wtedy, gdy po raz trzeci otrzymał od wykonawcy wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą. Zdecydował się wówczas poprosić radcę prawnego o pisemną opinię w tej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Książki, informatory i czasopisma

Przedstawienie specyfikacji i kalkulacja ceny usługi druku wydawnictw uzależnione będą od tego, czy treść planowanej publikacji jest już znana na etapie prowadzonego postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacja transportu zbiorowego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie usług transportu publicznego innym podmiotom na podstawie pzp lub też – w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w ramach procedury niekonkurencyjnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Depozyt sądowy

Złożenie rzeczy do depozytu sądowego pozwala na zabezpieczenie świadczenia i zwolnienie się przez dłużnika z odpowiedzialności oraz ma taki sam skutek, jak spełnienie świadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie wykonawcy

Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Sto na sto czyli z pamiętnika zamówień publicznych

Ponieważ, jak podkreślał słynny filozof, wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia, wiem, że tematów do kolejnych stu felietonów z pewnością nam nie zabraknie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w robotach budowlanych

W myśl obowiązujących od niedawna przepisów zamawiający w zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzetelność, efektywność i doświadczenie

Stosowanie w praktyce zasady, która została określona w art. 22 ust. 5 pzp budzi wątpliwości związane m.in. z niejednoznacznością pojęć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niekonkurencyjne konsorcjum

W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w przetargach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaliczki na roboty budowlane

Przed nowelizacją z 2013 r. w pzp wskazywano jedynie możliwość udzielania zaliczek. Obecnie ustawa przewiduje sytuacje, w których wypłata zaliczki jest obowiązkiem zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy w dokumentacji a zamówienia dodatkowe

Możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego uwarunkowana jest m.in. wystąpieniem zdarzenia, którego przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie planowania zamówienia podstawowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Realne udostępnianie potencjału osobowego

Czy wykonawca, wskazując potencjał innego podmiotu na etapie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do wykorzystania tego potencjału na etapie realizacji umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Formy porozumiewania się

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Bieg zamówieniowca

O tym, że system zamówień publicznych łączy ze sobą zagadnienia z wielu dziedzin prawa, jest pełen różnych sprzeczności i niejednokrotnie sprawia problemy, wie chyba każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z przetargami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 1)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Każdy zamówieniowiec wie, że BADANIE ofert stanowi podstawę do wyłonienia wykonawcy, a BEZSTRONNOŚĆ to jedna z najważniejszych zasad prowadzenia zamówień publicznych. Wszelkie BŁĘDY w tym zakresie mogą być BRZEMIENNE w skutki…

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kłopot czy ratunek?

Wpis zabytku do rejestru jest najważniejszą z czterech form ochrony prawnej zabytków. Z tej formy ochrony wynika najwięcej przywilejów i obowiązków dla właścicieli i posiadaczy zabytków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne