Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Marzec 2014 - spis treści

Lekką ręką

Związany wykonawca

Emil K., przewodniczący komisji przetargowej i jednocześnie sekretarz gminy, stracił cierpliwość dopiero wtedy, gdy po raz trzeci otrzymał od wykonawcy wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą. Zdecydował się wówczas poprosić radcę prawnego o pisemną opinię w tej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Książki, informatory i czasopisma

Przedstawienie specyfikacji i kalkulacja ceny usługi druku wydawnictw uzależnione będą od tego, czy treść planowanej publikacji jest już znana na etapie prowadzonego postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacja transportu zbiorowego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie usług transportu publicznego innym podmiotom na podstawie pzp lub też – w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w ramach procedury niekonkurencyjnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Depozyt sądowy

Złożenie rzeczy do depozytu sądowego pozwala na zabezpieczenie świadczenia i zwolnienie się przez dłużnika z odpowiedzialności oraz ma taki sam skutek, jak spełnienie świadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie wykonawcy

Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Sto na sto czyli z pamiętnika zamówień publicznych

Ponieważ, jak podkreślał słynny filozof, wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia, wiem, że tematów do kolejnych stu felietonów z pewnością nam nie zabraknie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w robotach budowlanych

W myśl obowiązujących od niedawna przepisów zamawiający w zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzetelność, efektywność i doświadczenie

Stosowanie w praktyce zasady, która została określona w art. 22 ust. 5 pzp budzi wątpliwości związane m.in. z niejednoznacznością pojęć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niekonkurencyjne konsorcjum

W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w przetargach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaliczki na roboty budowlane

Przed nowelizacją z 2013 r. w pzp wskazywano jedynie możliwość udzielania zaliczek. Obecnie ustawa przewiduje sytuacje, w których wypłata zaliczki jest obowiązkiem zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy w dokumentacji a zamówienia dodatkowe

Możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego uwarunkowana jest m.in. wystąpieniem zdarzenia, którego przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie planowania zamówienia podstawowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Realne udostępnianie potencjału osobowego

Czy wykonawca, wskazując potencjał innego podmiotu na etapie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do wykorzystania tego potencjału na etapie realizacji umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Formy porozumiewania się

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Bieg zamówieniowca

O tym, że system zamówień publicznych łączy ze sobą zagadnienia z wielu dziedzin prawa, jest pełen różnych sprzeczności i niejednokrotnie sprawia problemy, wie chyba każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z przetargami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 1)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Każdy zamówieniowiec wie, że BADANIE ofert stanowi podstawę do wyłonienia wykonawcy, a BEZSTRONNOŚĆ to jedna z najważniejszych zasad prowadzenia zamówień publicznych. Wszelkie BŁĘDY w tym zakresie mogą być BRZEMIENNE w skutki…

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kłopot czy ratunek?

Wpis zabytku do rejestru jest najważniejszą z czterech form ochrony prawnej zabytków. Z tej formy ochrony wynika najwięcej przywilejów i obowiązków dla właścicieli i posiadaczy zabytków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne