Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Styczeń 2014 - spis treści

Lekką ręką

Przykręcanie śruby

Czarno widzę przyszłość stosowania systemu zamówień publicznych przez naszych samorządowców. Zwłaszcza gdy okazuje się, że zamiast powoływać biegłych, słuchają „dobrych rad” wykonawców, pakując się w czynności niezgodne z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Sieć światłowodowa monitoringu miejskiego

Forma „zaprojektuj i wybuduj” pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania dwóch odrębnych postępowań. Jest to duże ułatwienie, ale jednocześnie wyzwanie dla zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Drążenie wyrobisk górniczych

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na drążenie wyrobisk górniczych wymaga praktyki w zakresie zlecanych prac oraz znajomości prawa geologicznego i górniczego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo TSUE

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał osiem wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Utajnienie informacji a rażąco niska cena

Praktyka wskazuje, że zamawiający nierzadko bezkrytycznie przyjmują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nawet wtedy, gdy wykonawca zastrzega wszystkie informacje bądź ich większość.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Poświadczenie, oświadczenie i inne dokumenty

W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada bezstronności

Zarzuty w zakresie niezapewnienia bezstronności i obiektywizmu stanowią przeważnie uzupełnienie argumentów dotyczących naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium – poręczenie „specjalnej troski”

Prawo zamówień publicznych określa, kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać wniesienia wadium. Przewiduje także sytuacje, w których zamawiający ma prawo je zatrzymać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ekologiczne kryteria oceny ofert

Zamawiający powinni brać pod uwagę koszty generowane w całym cyklu życia produktu i korzystać z takich specyfikacji, które zachęcą wykonawców do składania ofert przyjaznych środowisku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house

Podmioty publiczne mogą w trybie bezprzetargowym zlecać instytucjom sobie podległym zadania o charakterze użyteczności publicznej. Na taką możliwość wskazuje orzecznictwo TSUE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ewidencja wydatków poniżej 14 000 euro

Projekt rozporządzenia w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wprowadza obowiązek podania łącznej wartości zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie omyłek w ofercie

Omyłka nie występuje w katalogu okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do odrzucenia oferty. W przypadku wykrycia omyłki w ofercie prowadzący postępowanie jest zobligowany do jej poprawienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wątpliwości zamawiających

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Podobieństwa i różnice między zamówieniem dodatkowym a zamówieniem uzupełniającym na roboty budowlane

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Szczególnie CENNE dla każdego zamawiającego i wykonawcy są zagadnienia związane z CYKLEM życia produktu czy słownikiem CPV. Zamówieniowcy nie obejdą się również bez zdefiniowania takich pojęć, jak np. „CZYNNOŚCI w postępowaniu” i „CENTRALNY zamawiający”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zmiany istotne i nieistotne

Stwierdzenie, czy planowane odstąpienia od projektu budowlanego będą istotne, zależy m.in. od okoliczności sprawy. Za kwalifikację odstępstwa odpowiada w pierwszej kolejności projektant.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leniency

Program leniency polega na okazaniu wyrozumiałości wobec tych uczestników zmowy przetargowej, którzy przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie dobrowolnie ujawnią informacje na temat nielegalnego porozumienia. 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne