Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Grudzień 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Prowadzenie postępowania

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Ustalenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu powinno wynikać bezpośrednio z przewidzianego do wykonania konkretnego przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnienie lub żądanie zmiany treści siwz

Wykonawcy, jako podmioty specjalizujące się w danej dziedzinie, mogą w formie pytań do siwz sugerować zamawiającemu lepsze rozwiązania. Wpływa to na jakość zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w częściach

W określonych prawem sytuacjach, przy spełnieniu odpowiednich warunków, do udzielenia części zamówienia można zastosować przepisy właściwe dla wartości tylko tej części.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Forma pisemna w postępowaniu

Artykuł 27 pzp umożliwia istotne ograniczenie zasady pisemności określonej w art. 9 ust. 1 pzp, pozostawiając decyzji zamawiającego kwestię dotyczącą formy porozumiewania się z wykonawcami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wybór oferty niekompletnej (cz. 2)

Zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli ofertę niekompletną, do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować unieważnieniem umowy o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie na dostawę ambulansu

Samochód przeznaczony do przewozu chorych musi spełniać szereg wymagań dotyczących jakości, a parametry techniczne zarówno pojazdu bazowego, jak i wyposażenia muszą odpowiadać ściśle określonym normom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szpitalny system zarządzania lekiem

Wszechobecna informatyzacja zaczyna zmieniać również sposób funkcjonowania służby zdrowia. W niektórych szpitalach w Polsce działa już szpitalny system zarządzania lekiem, przynoszący wymierne efekty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 2)

W postępowaniu o zamówienie publiczne należy wziąć pod uwagę wymagania wynikające ze standardów kontroli zarządczej, które dotyczą m.in. mechanizmów oceny, zarządzania ryzykiem czy komunikacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dyrektywa o udzielaniu koncesji

Komisja Europejska proponuje uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem koncesji na roboty budowlane oraz na usługi. Brak przepisów w tym zakresie zaburza m.in. funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w umowach na roboty budowlane

Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja wadialna

Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wady przedmiaru robót

Wykonawca powinien mieć na uwadze pochodny charakter przedmiaru robót oraz sprawdzić, czy zawiera on wszystkie pozycje i jest zgodny z rzeczywistym przedmiotem zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Smakołyki za podatki

Na internetowych forach roi się od dysput na temat niewłaściwego wydawania publicznych pieniędzy. W jednej z nich oburzeni internauci dyskutowali o bezczelności urzędników, którzy pieniądze emerytów i rencistów wydali na ciastka i kawę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa multimedialnej zjeżdżalni wodnej

Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej zjeżdżalni wodnej jest nie tylko trudne, ale i kosztowne. Jednak z uwagi na swą specyfikę w dalszej perspektywie inwestycja ta może okazać się bardzo opłacalna.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Proporcjonalność warunków

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Niech się święci jubileusz

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych to wspólnota osób aktywnie uczestniczących w systemie zamówień publicznych. Wiedza i doświadczenie członków Stowarzyszenia sprawiają, że trudno na rynku zamówień publicznych znaleźć dorównującą mu organizację.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Zawiadomienie Prezesa UZP

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Jak ważna dla zamówień publicznych jest litera K? Rozpoczynają się od niej takie pojęcia, jak „komisja przetargowa”, „kryteria oceny ofert” czy „kontrola”, które mają niebagatelne znaczenie zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne