Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Czerwiec 2013 - spis treści

Lekką ręką

Odpada w odpadach

Od 1 lipca zacznie obowiązywać rodząca się przez 6 lat ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym organizowane są przetargi na wyłonienie wykonawcy, który będzie dbał o wywóz odpadów komunalnych. Gminom różnie ta akcja się udaje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli biurowych

W przypadku zakupów mebli biurowych stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, który pozwoli na uzyskanie zadowalającego efektu końcowego, jest procesem wymagającym przeanalizowania każdego detalu specyfikacji.
 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Świadczenie usług mentora wolontariuszy

Aby praca wolontariuszy przynosiła założone efekty, niezbędne jest zatrudnienie specjalistów, którzy będą dla nich merytorycznym wsparciem w zakresie integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzeczenie obowiązku zapłaty kary umownej

Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólny Słownik Zamówień pod lupą

Z opublikowanego w grudniu 2012 r. raportu jednoznacznie wynika, że CPV jest użytecznym narzędziem, przynoszącym korzyści zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jednak nie jest ono bez wad.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upadłość wykonawcy w toku postępowania

Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak odmienne stanowiska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Naturalny monopolista w zamówieniach publicznych

Niezmiernie ciężko prowadzi się postępowanie z podmiotem, który nie chce podporządkować się nakazom i zakazom wynikającym z pzp. Gdy przedmiot zamówienia objęty jest monopolem – takie negocjacje są konieczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wiedza i doświadczenie wykonawcy

Zamawiający nie chcą, aby jakikolwiek podmiot „uczył się” na ich zamówieniu. Jest to racjonalne podejście. Nie powinni jednak utrudniać życia przedsiębiorcom, stawiając wykonawcom nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wartość szacunkowa zamówienia a kwota na jego realizację

Zgodnie z obowiązującym prawem możliwe jest wszczęcie postępowania, mimo że wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe a wybór trybu

Liczne przypadki stosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki są poddawane różnym kontrolom lub audytom, stąd częste obawy zamawiających przed ich stosowaniem. Czy są one jednak uzasadnione? Niekoniecznie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa książek

Jeżeli w przypadku zakupu książek nie dopełni się należytej staranności oraz szczegółowości w zakresie opisu bibliograficznego, zamawiający naraża się na możliwość otrzymania innego produktu niż oczekiwany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia na prace konserwatorskie

W Polsce jest 114 tzw. muzeów rejestrowych, tzn. muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Większość z tych instytucji posiada cenne zbiory dzieł sztuki, o które muzeum ma obowiązek dbać, m.in. przez konserwację.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Korekty finansowe

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Dokumenty związane z art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Wystąpienie jednej z czterech przesłanek umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium wniesionego przez wykonawcę i udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. O czwórce warto pamiętać też w innych okolicznościach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Vendor lock-in

Ryzyko uzależnienia od dostawcy istnieje zawsze. Zamawiający mają jednak możliwość zapewnienia konkurencyjności i bezstronności w postępowaniu przez stosowanie otwartych i ogólnodostępnych standardów i rozwiązań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wolimy rzucić wszystko na wolny rynek

O przetargach na zakup mienia wojskowego, trudnościach związanych z procedurami obrotu nieruchomościami i czynnikach wpływających na ten rynek rozmawiamy ze Zbigniewem Sergiuszem Prokopczykiem z Agencji Mienia Wojskowego

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne