Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Czerwiec 2013 - spis treści

Lekką ręką

Odpada w odpadach

Od 1 lipca zacznie obowiązywać rodząca się przez 6 lat ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym organizowane są przetargi na wyłonienie wykonawcy, który będzie dbał o wywóz odpadów komunalnych. Gminom różnie ta akcja się udaje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli biurowych

W przypadku zakupów mebli biurowych stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, który pozwoli na uzyskanie zadowalającego efektu końcowego, jest procesem wymagającym przeanalizowania każdego detalu specyfikacji.
 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Świadczenie usług mentora wolontariuszy

Aby praca wolontariuszy przynosiła założone efekty, niezbędne jest zatrudnienie specjalistów, którzy będą dla nich merytorycznym wsparciem w zakresie integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzeczenie obowiązku zapłaty kary umownej

Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólny Słownik Zamówień pod lupą

Z opublikowanego w grudniu 2012 r. raportu jednoznacznie wynika, że CPV jest użytecznym narzędziem, przynoszącym korzyści zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jednak nie jest ono bez wad.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upadłość wykonawcy w toku postępowania

Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak odmienne stanowiska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Naturalny monopolista w zamówieniach publicznych

Niezmiernie ciężko prowadzi się postępowanie z podmiotem, który nie chce podporządkować się nakazom i zakazom wynikającym z pzp. Gdy przedmiot zamówienia objęty jest monopolem – takie negocjacje są konieczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wiedza i doświadczenie wykonawcy

Zamawiający nie chcą, aby jakikolwiek podmiot „uczył się” na ich zamówieniu. Jest to racjonalne podejście. Nie powinni jednak utrudniać życia przedsiębiorcom, stawiając wykonawcom nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wartość szacunkowa zamówienia a kwota na jego realizację

Zgodnie z obowiązującym prawem możliwe jest wszczęcie postępowania, mimo że wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe a wybór trybu

Liczne przypadki stosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki są poddawane różnym kontrolom lub audytom, stąd częste obawy zamawiających przed ich stosowaniem. Czy są one jednak uzasadnione? Niekoniecznie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa książek

Jeżeli w przypadku zakupu książek nie dopełni się należytej staranności oraz szczegółowości w zakresie opisu bibliograficznego, zamawiający naraża się na możliwość otrzymania innego produktu niż oczekiwany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia na prace konserwatorskie

W Polsce jest 114 tzw. muzeów rejestrowych, tzn. muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Większość z tych instytucji posiada cenne zbiory dzieł sztuki, o które muzeum ma obowiązek dbać, m.in. przez konserwację.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Korekty finansowe

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Dokumenty związane z art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Wystąpienie jednej z czterech przesłanek umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium wniesionego przez wykonawcę i udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. O czwórce warto pamiętać też w innych okolicznościach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Vendor lock-in

Ryzyko uzależnienia od dostawcy istnieje zawsze. Zamawiający mają jednak możliwość zapewnienia konkurencyjności i bezstronności w postępowaniu przez stosowanie otwartych i ogólnodostępnych standardów i rozwiązań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wolimy rzucić wszystko na wolny rynek

O przetargach na zakup mienia wojskowego, trudnościach związanych z procedurami obrotu nieruchomościami i czynnikach wpływających na ten rynek rozmawiamy ze Zbigniewem Sergiuszem Prokopczykiem z Agencji Mienia Wojskowego

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne