Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Styczeń 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Wymyślony dokument

W postępowaniu na dostawę wpłynęło wiele pytań. Wszystkie dotyczyły określonych przez zamawiającego potrzeb w zakresie informacji, jakich należało mu dostarczyć, aby wziąć udział w postępowaniu. Pytania wpłynęły po terminie wskazanym w art. 38 ust. 1 pzp, więc zamawiający uznał, że nie musi na nie odpowiadać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup licencji

Planując wdrożenie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie, zamawiający musi zapewnić wszelkie licencje uprawniające do korzystania z niego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty budowlane poniżej 14 000 euro

Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej roboty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia pzp

Brak należytej implementacji dyrektyw unijnych w zakresie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie Strabag.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badanie istotności zmian w umowach

Niewiele jest zmian, które z całą pewnością mogą zostać zakwalifikowane jako zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 pzp. Warto więc wiedzieć, co i w jaki sposób badają organy kontrolne w tym obszarze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 4 wyroki dotyczące zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Korzystanie z zewnętrznych informacji

Przy wyborze oferty zamawiający musi kierować się starannością i efektywnością. Skoro ustawa nie zakazuje korzystania z informacji pozyskanych z innych źródeł niż oferta, to warto przeanalizować, jakie są możliwości takiego działania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Transfer wiedzy i doświadczenia

Jednym z czynników mających decydujący wpływ przy zmianie podmiotu utrzymującego system IT jest transfer tzw. know-how. Pierwsze takie postępowanie bywa problematyczne. Pokazujemy, jak ustrzec się typowych błędów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasoby podmiotów trzecich

Instytucja powoływania się na potencjał innych podmiotów budzi wiele kontrowersji. Problem z interpretacją art. 26 ust. 2b pzp mają nie tylko zamawiający i wykonawcy, ale także Krajowa Izba Odwoławcza.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązki informacyjne

Zachowanie jawności postępowania to jedna z fundamentalnych zasad prawa zamówień publicznych. Nakłada ona na zamawiających obowiązek informowania wykonawców o wykonaniu określonych czynności na kolejnych etapach procedury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczenia komisji przetargowej

Zamawiający musi znać przepisy dotyczące ograniczeń w składzie osobowym komisji przetargowej. Niefrasobliwość w tej kwestii może skutkować odpowiedzialnością za niewykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy prace badawcze wyłączają pzp

Przystępując do uzasadnienia zastosowania art. 4 pkt 3 lit. e pzp, należy sięgnąć po ustawowe lub umowne podstawy funkcjonowania zamawiającego. Trzeba też rozważyć, kto będzie czerpał korzyści z zamawianych badań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zabezpieczenie umowy

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówieniowa numerologia

Przetarg nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby, w których zamawiający może udzielać zamówień publicznych bez konieczności spełniania dodatkowych przesłanek. Z czym jeszcze wiąże się dwójka w zamówieniach?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Nadzór konserwatorski

Konserwacja zabytków wiąże się z nadzorem konserwatorskim. Obejmuje on prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz stosowania środków nadzoru.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trzeba zmienić przepisy prawa budowlanego

O procedurach związanych z przygotowywaniem przetargów dotyczących remontów obiektów zabytkowych rozmawiamy z Małgorzatą Gmiter, zastępcą dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne