Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Marzec 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Polisa konsorcjanta

Oferta wspólna składana jest wówczas, gdy wykonawca samodzielnie nie może spełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Taki jest m.in. cel tworzenia konsorcjum, czego najwyraźniej nie rozumiała firma konsultingowa przeprowadzająca postępowanie na zlecenie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa/remont boiska szkolnego

Budując nowe czy modernizując istniejące boisko, należy dobrze zastanowić się nad wyborem rodzaju murawy. Nawierzchnia syntetyczna jest droższa niż z trawy naturalnej i ma mniejszy poślizg, jest jednak bardziej trwała.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pochówek na koszt gminy

Jakie konkretnie przepisy prawa krajowego i jakie obowiązki nakładane są na jednostki samorządu terytorialnego w kwestii zapewnienia odpowiedniej realizacji usługi związanej z pochówkami osób z danej gminy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo ETS (cz. 3)

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korzystne partnerstwo

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca przedsiębiorców prywatnych z sektorem publicznym, a także sposób realizacji usług publicznych, który w wielu krajach przyczynił się do podniesienia jakości ich świadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieważność umowy o zamówienie publiczne

Umowa obarczona wadami procedury zamówień publicznych nie jest nieważna z mocy prawa, ale podlega unieważnieniu na mocy oświadczenia uprawnionego podmiotu albo orzeczenia sądu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zmowy wykonawców a zasada uczciwej konkurencji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone przede wszystkim z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Zdarza się jednak – i to coraz częściej – że startujące w przetargu firmy zawierają między sobą zakazane porozumienia (tzw. zmowy) eliminujące, ograniczające lub naruszające konkurencję na danym rynku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany siwz

W jakich sytuacjach i w jakim zakresie dopuszczalna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jakie w związku z tym wywołuje obowiązki po stronie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie obarczone wadą

Unieważnienie postępowania, w przypadku gdy zamawiający nie otworzy wszystkich złożonych ofert oraz gdy członek komisji przetargowej złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia go z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niedozwolone kryteria

Ograniczenia w zakresie możliwych do zastosowania kryteriów oceny ofert nie są znaczne, jednak – jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych – sprawiają zamawiającym problemy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule społeczne

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych umożliwiają wymaganie od wykonawców zatrudniania osób wykluczonych z rynku pracy czy też osób niepełnosprawnych. Zapisy te wynikają z unijnych dyrektyw.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

(Nie)ujawnione informacje

Odmowa udostępnienia zastrzeżonego elementu oferty, który nie ma przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, jest łamaniem zasady jawności postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada Dorota Grochalska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Inwestor zastępczy

Od pewnego czasu coraz powszechniejsze jest zatrudnianie do prowadzenia inwestycji tzw. inwestora zastępczego. Jest to praktykowane szczególnie przy dużych i skomplikowanych zamówieniach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zielona księga

Pod koniec stycznia Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę dotyczącą zamówień publicznych pt. „W stronę efektywniejszego europejskiego rynku zamówień publicznych”. Teraz trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne