Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Okiem kontrolera

Podział zamówienia a szacowanie jego wartości

Z treści art. 5b pkt 2 pzp wynika zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zadania w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości, a w konsekwencji – możliwości zastosowania bardziej liberalnych przepisów pzp.

Lipiec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin udzielania zamówień podprogowych

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy.

Czerwiec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes w uzyskaniu zamówienia

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i dalej skargi do sądu.

Maj 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doświadczenie konsorcjanta

O zamówienie publiczne może ubiegać się nie tylko pojedynczy wykonawca, ale również grupa wykonawców występujących wspólnie.

Kwiecień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena ryczałtowa

W treści art. 90 ust. 1 pzp ustawodawca zawarł narzędzie pozwalające na rozstrzyg­nięcie, czy cena zaoferowana przez wykonawcę jest rażąco niska.

Marzec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szacowanie wartości zamówienia

Czynność oszacowania wartości zamówienia jest jednym z podstawowych elementów całej procedury przygotowawczej planowanego postępowania o zamówienie publiczne.

Luty 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

Niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego albo po unieważnieniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Styczeń 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne