Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Okiem kontrolera

Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pzp każda oferta klasyfikowana jest na podstawie określonych z góry (tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz) kryteriów oceny ofert, z których jednym jest cena lub koszt.

Kwiecień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w całości Czytaj więcej

Weryfikacja ryczałtu

W umowach o zamówienie publiczne zamawiający przewidują zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów sposobu rozliczenia się z wykonawcą: rozliczenie kosztorysowe lub ryczałtowe.

Marzec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zero w kosztorysie ofertowym

Obligatoryjnym elementem każdej oferty jest cena, która jest jednocześnie jednym lub jedynym kryterium oceny ofert. Wynika to wprost z treści art. 91 ust. 2 pzp.

Luty 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązkowe kary umowne

W obecnym stanie prawnym podwykonawcy robót budowlanych korzystają z dwutorowej ochrony przed ryzykiem nierzetelnie rozliczającego się z nimi wykonawcy: na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i na podstawie pzp. 

Styczeń 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzetelne prowadzenie protokołu postępowania

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp w trakcie postępowania o zamówienie publiczne zamawiający prowadzi protokół tego postępowania. Wskazany przepis określa minimalny zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w protokole.

Grudzień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szczegółowa wycena zamówienia a tajemnica przedsiębiorstwa

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Listopad 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrącenie kar umownych z zabezpieczenia

Kara umowna jest dobrowolnym zastrzeżeniem umownym, w którym strony umowy zgadzają się, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kwoty pieniężnej.

Październik 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niekaralność prokurenta

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prawodawca rozszerzył katalog osób powiązanych z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne, których skazanie prawomocnym wyrokiem powoduje wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Wrzesień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podział zamówienia a szacowanie jego wartości

Z treści art. 5b pkt 2 pzp wynika zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zadania w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości, a w konsekwencji – możliwości zastosowania bardziej liberalnych przepisów pzp.

Lipiec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin udzielania zamówień podprogowych

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy.

Czerwiec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  Następna  

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne