Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Okiem kontrolera

Ważność szacowania

Jedną z obowiązkowych czynności przygotowania postępowania o zamówienie publiczne jest oszacowanie wartości tego zamówienia.

Listopad 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

W art. 46 ust. 1 pzp ustawodawca wskazał termin, w jakim zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium wszystkim wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.

Październik 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Egzekwowanie kar umownych

Przepisy pzp nie regulują szczegółowo spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych umów o zamówienie publiczne.

Wrzesień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa na czas oznaczony

Umowę o zamówienie publiczne zawiera się na czas oznaczony. Wynika to wprost z treści art. 142 ust. 1 pzp. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, kiedy zamawiający może podpisać umowę na czas nieoznaczony.

Maj 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pzp każda oferta klasyfikowana jest na podstawie określonych z góry (tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz) kryteriów oceny ofert, z których jednym jest cena lub koszt.

Kwiecień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w całości Czytaj więcej

Weryfikacja ryczałtu

W umowach o zamówienie publiczne zamawiający przewidują zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów sposobu rozliczenia się z wykonawcą: rozliczenie kosztorysowe lub ryczałtowe.

Marzec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zero w kosztorysie ofertowym

Obligatoryjnym elementem każdej oferty jest cena, która jest jednocześnie jednym lub jedynym kryterium oceny ofert. Wynika to wprost z treści art. 91 ust. 2 pzp.

Luty 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązkowe kary umowne

W obecnym stanie prawnym podwykonawcy robót budowlanych korzystają z dwutorowej ochrony przed ryzykiem nierzetelnie rozliczającego się z nimi wykonawcy: na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i na podstawie pzp. 

Styczeń 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzetelne prowadzenie protokołu postępowania

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp w trakcie postępowania o zamówienie publiczne zamawiający prowadzi protokół tego postępowania. Wskazany przepis określa minimalny zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w protokole.

Grudzień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szczegółowa wycena zamówienia a tajemnica przedsiębiorstwa

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Listopad 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  Następna  

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne