Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Okiem kontrolera

Egzekwowanie kar umownych

Przepisy pzp nie regulują szczegółowo spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych umów o zamówienie publiczne.

Wrzesień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa na czas oznaczony

Umowę o zamówienie publiczne zawiera się na czas oznaczony. Wynika to wprost z treści art. 142 ust. 1 pzp. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, kiedy zamawiający może podpisać umowę na czas nieoznaczony.

Maj 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pzp każda oferta klasyfikowana jest na podstawie określonych z góry (tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz) kryteriów oceny ofert, z których jednym jest cena lub koszt.

Kwiecień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w całości Czytaj więcej

Weryfikacja ryczałtu

W umowach o zamówienie publiczne zamawiający przewidują zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów sposobu rozliczenia się z wykonawcą: rozliczenie kosztorysowe lub ryczałtowe.

Marzec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zero w kosztorysie ofertowym

Obligatoryjnym elementem każdej oferty jest cena, która jest jednocześnie jednym lub jedynym kryterium oceny ofert. Wynika to wprost z treści art. 91 ust. 2 pzp.

Luty 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązkowe kary umowne

W obecnym stanie prawnym podwykonawcy robót budowlanych korzystają z dwutorowej ochrony przed ryzykiem nierzetelnie rozliczającego się z nimi wykonawcy: na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i na podstawie pzp. 

Styczeń 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzetelne prowadzenie protokołu postępowania

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp w trakcie postępowania o zamówienie publiczne zamawiający prowadzi protokół tego postępowania. Wskazany przepis określa minimalny zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w protokole.

Grudzień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szczegółowa wycena zamówienia a tajemnica przedsiębiorstwa

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Listopad 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrącenie kar umownych z zabezpieczenia

Kara umowna jest dobrowolnym zastrzeżeniem umownym, w którym strony umowy zgadzają się, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kwoty pieniężnej.

Październik 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niekaralność prokurenta

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prawodawca rozszerzył katalog osób powiązanych z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne, których skazanie prawomocnym wyrokiem powoduje wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Wrzesień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  Następna  

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne