Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Okiem kontrolera

Zero w kosztorysie ofertowym

Obligatoryjnym elementem każdej oferty jest cena, która jest jednocześnie jednym lub jedynym kryterium oceny ofert. Wynika to wprost z treści art. 91 ust. 2 pzp.

Luty 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązkowe kary umowne

W obecnym stanie prawnym podwykonawcy robót budowlanych korzystają z dwutorowej ochrony przed ryzykiem nierzetelnie rozliczającego się z nimi wykonawcy: na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i na podstawie pzp. 

Styczeń 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzetelne prowadzenie protokołu postępowania

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp w trakcie postępowania o zamówienie publiczne zamawiający prowadzi protokół tego postępowania. Wskazany przepis określa minimalny zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w protokole.

Grudzień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szczegółowa wycena zamówienia a tajemnica przedsiębiorstwa

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Listopad 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrącenie kar umownych z zabezpieczenia

Kara umowna jest dobrowolnym zastrzeżeniem umownym, w którym strony umowy zgadzają się, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kwoty pieniężnej.

Październik 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niekaralność prokurenta

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prawodawca rozszerzył katalog osób powiązanych z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne, których skazanie prawomocnym wyrokiem powoduje wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Wrzesień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podział zamówienia a szacowanie jego wartości

Z treści art. 5b pkt 2 pzp wynika zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zadania w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości, a w konsekwencji – możliwości zastosowania bardziej liberalnych przepisów pzp.

Lipiec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin udzielania zamówień podprogowych

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy.

Czerwiec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes w uzyskaniu zamówienia

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i dalej skargi do sądu.

Maj 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doświadczenie konsorcjanta

O zamówienie publiczne może ubiegać się nie tylko pojedynczy wykonawca, ale również grupa wykonawców występujących wspólnie.

Kwiecień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
Poprzednia  1  2  3  Następna  

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne