Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Opinie

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się rozdziały dotyczące warunków udziału i podstaw wykluczenia – będą one pisane „na nowo”. Co istotne – w każdym postępowaniu zamawiający będzie wprowadzał różne podstawy wykluczenia, oparte na tzw. katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 5 pzp). W postępowaniach poniżej progów unijnych zamawiający będzie konstruował oświadczenia dla wykonawców, które każdy z nich będzie musiał złożyć.

Lipiec 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw ustawodawca w drodze nowelizacji zmienił – dość radykalnie moim zdaniem – także przepisy dotyczące postępowań w trybach podstawowych.

Lipiec 2016, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Wprowadzenie do pzp, w drodze nowelizacji, artykułu 22a ust. 4 oznacza, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, ale tylko wtedy, gdy podmioty te będą wykonywały roboty budowlane lub usługi, do realizacji których ich zdolności są wymagane.

Czerwiec 2016, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego się zobowiązał wobec wykonawcy (umożliwiając mu ubieganie się o zamówienie publiczne), wyznaczane są w obowiązującym wciąż art. 26 ust. 2e pzp, a także w treści zobowiązania, jakie podmiot trzeci podpisał.

Czerwiec 2016, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Innowacyjny przedmiot zamówienia cechuje się tym, że zawiera w sobie dużą liczbę elementów nieznanych zamawiającemu na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że opis ten będzie stanowił pewien pomysł, który ma zostać urzeczywistniony przez wykonawcę w efekcie zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Maj 2016, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Wydaje się, że ustawowe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia utrudniają osiągnięcie innowacyjności – w art. 29 ust. 1 pzp wskazano, że przedmiot ma być opisany w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że w typowych trybach „otwartych” innowacyjny przedmiot zamówienia może nie występować.

Maj 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym są dowolne środki dowodowe w procesie oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę?

Ciężar decyzji, czy dany środek dowodowy – przyjęty przez zamawiającego do oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę – jest adekwatny, spoczywa na zamawiającym. Ustawodawca skonstruował art. 24 ust. 2a pzp, używając wyrażenia „w szczególności”, co oznacza, że zamawiający nie jest de facto w żaden sposób ograniczony w wyborze sposobu wykazania, że dany wykonawca poważnie naruszył obowiązki zawodowe w sposób zawiniony.

Kwiecień 2016, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym są dowolne środki dowodowe w procesie oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę?

W praktyce zamówień publicznych ocena wiarygodności i rzetelności wykonawcy niejednokrotnie sprawia zamawiającym kłopot. Czynności realizowane na podstawie art. 24 ust. 2a pzp mają umożliwić zamawiającemu określenie, czy wykonawca w sposób prawidłowy wykona zamówienie.

Kwiecień 2016, Jacek Szmalenberg

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Wśród zamówień świadczonych dla danej gminy można wyróżnić wiele rodzajów usług i dostaw, które ze swojej natury mają charakter komercyjny i są oferowane przez – konkurujące ze sobą – lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa.

Marzec 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Jednym z celów systemu zamówień publicznych jest stymulowanie konkurencji i rozwoju przedsiębiorczości. Zamówienia typu in-house nie spełniają tego celu, bo mogą wyłączyć spod reżimu ustawy dużą liczbę zamówień, które będą zlecane z pominięciem procedury konkurencyjnej.

Marzec 2016, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  12

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne