Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Opinie

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w przypadku, gdy ich wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro lub 1 000 000 euro.

Grudzień 2016, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Zamówienia na tzw. usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w dyrektywach pozostają poza zakresem zainteresowania ustawodawcy unijnego, ale już nie polskiego. Ten ostatni bowiem zdecydował się na uregulowanie również postępowań „podprogowych” na te usługi. Mamy zatem w pzp nowy rozdział 6, poświęcony usługom społecznym w ogóle, gdzie w art. 138o mowa jest właśnie o zamówieniach „podprogowych” w tym zakresie.

Grudzień 2016, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Po nowelizacji trudniej będzie odrzucić ofertę w sytuacji, gdy wykonawca nie potwierdzi spełniania norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ale potwierdzi przez złożenie odpowiednich certyfikatów lub innych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania.

Listopad 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Nowelizacja pzp, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r., zmieniła katalog przesłanek odrzucenia oferty.

Listopad 2016, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym?

Procedura odwrócona uregulowana w art. 24aa pzp daje zamawiającym możliwość najpierw zbadania ofert, a dopiero później zweryfikowania podmiotowo wykonawcy, którego oferta uzyskuje najwyższą punktację w ramach kryteriów oceny ofert. Zgodnie z przywołanym przepisem, aby skorzystać z owej procedury, zamawiający musi przewidzieć to w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Październik 2016, Agnieszka Suchecka

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym?

Z jednej strony, zgodnie z celem przyświecającym wprowadzeniu art. 24aa pzp, zamawiający oczekują szybkiego rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań i uniknięcia nadmiernego formalizmu. Z drugiej strony zamawiający musi mieć na uwadze to, że istnieją sytuacje, w których – z przyczyn niezależnych od niego – procedura przeciągnie się w czasie.

Październik 2016, Ewa Żak

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola kryteriów selekcji w procesie oceny wykonawców ubiegających się o zamówienia?

Kryteria selekcji zostały wprowadzone przez ustawodawcę do systemu pzp w drodze ostatniej nowelizacji. W art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych określono je jako obiektywne i niedyskryminacyjne. Mają one zastosowanie w wieloetapowych postępowaniach o udzielenie zamówienia, a ich celem jest ograniczenie liczby wykonawców (tak by nie przekraczała ona 20 – jak wskazano w art. 51 ust. 1 pzp), którzy po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni odpowiednio do złożenia ofert, złożenia ofert wstępnych lub do dialogu konkurencyjnego.

Wrzesień 2016, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola kryteriów selekcji w procesie oceny wykonawców ubiegających się o zamówienia?

Rzeczywistość zamówień publicznych, w jakiej znaleźliśmy się po 28 lipca 2016 r., to nie tylko nowe brzmienie starych przepisów, ale również szereg niezdefiniowanych dotychczas w polskim systemie instytucji. Jedną z nich są kryteria selekcji. W założeniu mają one służyć temu, aby zamawiający – w procedurach kilkustopniowych – dopuścił do składania ofert tylko tych wykonawców, którzy w jego ocenie dają najlepszą rękojmię wykonania zamówienia na najwyższym możliwym poziomie.

Wrzesień 2016, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

W drodze ostatniej nowelizacji zaimplementowano do ustawy Prawo zamówień publicznych instytucję self-cleaning, czyli samooczyszczenia przez wykonawcę. Nowe brzmienie regulacji dotyczących wykluczenia wykonawcy z postępowania wskazano w art. 24, przy czym w przypadku przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 wykonawca ma prawo skorzystać z tej nowo wprowadzonej instytucji.

Sierpień 2016, Jacek Szmalenberg

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

Nowością w polskim systemie zamówień publicznych jest aktualnie zaimplementowana (wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE) instytucja samooczyszczenia (ang. self-cleaning), która umożliwia wykonawcy podjęcie określonych działań w celu uniknięcia wykluczenia z postępowania, nawet w sytuacji gdy istnieją wobec niego przesłanki wykluczenia.

Sierpień 2016, Iwona Ziarniak

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  13

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne