Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Opinie

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Każdy wykonawca, który otrzyma wezwanie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 pzp i chce uzyskać zamówienie, powinien na nie odpowiedzieć rzetelnie. Dotyczy to zarówno wezwania sformułowanego ogólnie (na podstawie samej treści art. 90 ust. 1 pzp), jak i wezwania szczegółowego, w którym zamawiający wskazuje konkretne elementy budzące jego wątpliwości.

Grudzień 2015, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w przypadku, gdy cena wydaje mu się rażąco niska oraz gdy podejrzewa, że nie ma możliwości wykonania zamówienia za podaną kwotę. Zwracając się o wyjaśnienia, zamawiający sygnalizuje, że ma wątpliwości co do rzetelności ceny. Ważne z punktu widzenia zamawiającego jest pytanie o to, czy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny można wielokrotnie wzywać jednego wykonawcę.

Grudzień 2015, Jacek Szmalenberg

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

Przez pojęcie „wdrożenie dyrektyw unijnych” należy rozumieć wprowadzenie rozwiązań w nich zawartych do polskiego systemu prawnego, przy uwzględnieniu specyfiki tego systemu oraz jego uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Nie chodzi więc o proste przepisanie postanowień z dyrektyw, lecz o twórcze ich przeniesienie na polski grunt. I to jest właśnie najtrudniejszy element adaptacji przepisów unijnych, gdyż wymaga dobrej znajomości ich treści, ale także dużego doświadczenia w stosowaniu pzp. Dlatego prace nad wdrożeniem dyrektyw powinny przebiegać w spokoju i bez pośpiechu, a uczestniczyć w nich powinny kompetentne osoby.

Listopad 2015, Jerzy Pieróg

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

18 kwietnia 2016 r. upływa termin implementacji dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ich niewdrożenie w terminie może skutkować karą finansową lub spowodować, że polskie przepisy w zakresie, w którym są niezgodne z prawem UE, nie będą mogły stanowić podstawy wydatkowania środków z budżetu Unii.

Listopad 2015, Włodzimierz Dzierżanowski

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

Najczęściej wymaganym rodzajem potencjału ekonomicznego jest posiadanie ubezpieczenia. W wyroku o sygn. KIO 2255/11, KIO 2260/11, KIO 2283/11 wskazano, że w przypadku grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rachunek własny oraz powiązanych z nią podmiotów, można skorzystać z ubezpieczenia grupy.

Październik 2015, Włodzimierz Dzierżanowski

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

W świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający są zobowiązani do coraz bardziej rygorystycznej oceny zobowiązań podmiotów trzecich w celu ustalenia rzeczywistego udostępnienia ich zasobów oraz zwalczania zjawiska handlowania zasobami (zob. m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 kwietnia 2015 r., KIO 656/15).

Październik 2015, Paweł Granecki

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Gdy zamawiający zwraca się o wyjaśnienie wysokości ceny oferty, to ciężar wykazania rzetelności kalkulacji i tego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. To on – mając najlepszą wiedzę na temat kalkulacji ceny swojej oferty – zobowiązany jest wskazać, co spowodowało możliwość zaoferowania danego poziomu ceny, jej obniżenia, oraz sprecyzować stopień, w jakim cena została obniżona dzięki wskazanym przez niego czynnikom.

Wrzesień 2015, Iwona Ziarniak

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Można powiedzieć, że zamawiający od zawsze mają problemy z czynnościami związanymi z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny złożonych w postępowaniu ofert. Jest to następstwem przede wszystkim tego, że składane przez wykonawców wyjaśnienia często są niekompletne, zawierają nieprecyzyjne wyliczenia i nie dają zamawiającym rękojmi prawidłowego wyliczenia ceny.

Wrzesień 2015, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść gwarancji wadialnej, aby zamawiający w razie wystąpienia o zapłatę uzyskał środki pieniężne z tytułu tak

Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy często decydują się na skorzystanie z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Niestety, w pzp nie wskazano, co powinno się znaleźć w treści tych dokumentów.

Sierpień 2015, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść gwarancji wadialnej, aby zamawiający w razie wystąpienia o zapłatę uzyskał środki pieniężne z tytułu tak

Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa jest często jedyną możliwością wniesienia wadium czy zabezpieczenia przez wykonawcę należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na wielomiesięczne, a nawet wieloletnie zamrożenie gotówki.

Sierpień 2015, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  11

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne