Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Opinie

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

Artykuł 131a ust. 1a pzp ma na celu ochronę strategicznego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących infrastruktury krytycznej. W ocenie ustawodawcy wykaz infrastruktury krytycznej w świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym ma walor informacji niejawnej.

Luty 2017, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust. 1a, wskutek czego zamawiający sektorowi (choćby zajmujący się dostawą wody, energii elektrycznej) w przypadku zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej mają obowiązek stosowania postanowień Rozdziału 4a Działu III pzp („Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”), z równoczesnym wyłączeniem stosowania przepisów Rozdziału 5 („Zamówienia sektorowe”).

Luty 2017, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z postępowania. To wykonawca składa oświadczenie o tym, że ten podmiot takiemu wykluczeniu nie podlega.

Styczeń 2017, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub takiego, w stosunku do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dla wykonawców są zaś one podstawą oceny własnych możliwości i podjęcia decyzji o samodzielnym bądź wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

Styczeń 2017, Małgorzata Filipek

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Zamówienia na tzw. usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w dyrektywach pozostają poza zakresem zainteresowania ustawodawcy unijnego, ale już nie polskiego. Ten ostatni bowiem zdecydował się na uregulowanie również postępowań „podprogowych” na te usługi. Mamy zatem w pzp nowy rozdział 6, poświęcony usługom społecznym w ogóle, gdzie w art. 138o mowa jest właśnie o zamówieniach „podprogowych” w tym zakresie.

Grudzień 2016, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w przypadku, gdy ich wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro lub 1 000 000 euro.

Grudzień 2016, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Po nowelizacji trudniej będzie odrzucić ofertę w sytuacji, gdy wykonawca nie potwierdzi spełniania norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ale potwierdzi przez złożenie odpowiednich certyfikatów lub innych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania.

Listopad 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Nowelizacja pzp, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r., zmieniła katalog przesłanek odrzucenia oferty.

Listopad 2016, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym?

Z jednej strony, zgodnie z celem przyświecającym wprowadzeniu art. 24aa pzp, zamawiający oczekują szybkiego rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań i uniknięcia nadmiernego formalizmu. Z drugiej strony zamawiający musi mieć na uwadze to, że istnieją sytuacje, w których – z przyczyn niezależnych od niego – procedura przeciągnie się w czasie.

Październik 2016, Ewa Żak

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym?

Procedura odwrócona uregulowana w art. 24aa pzp daje zamawiającym możliwość najpierw zbadania ofert, a dopiero później zweryfikowania podmiotowo wykonawcy, którego oferta uzyskuje najwyższą punktację w ramach kryteriów oceny ofert. Zgodnie z przywołanym przepisem, aby skorzystać z owej procedury, zamawiający musi przewidzieć to w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Październik 2016, Agnieszka Suchecka

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  12

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne