Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Opinie

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Jak wskazano w jednej z publikacji UZP: „Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie posługiwał się przy wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą być ściśle powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, ale równocześnie także z postanowieniami umowy np. w zakresie kar umownych” (zob. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, red. J. Sadowy).

Maj 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kara umowna jako kryterium oceny ofert w polskim systemie prawnym może budzić wątpliwości. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 listopada 2007 r. (I CSK 270/07) wskazał: „Czym innym jest zasądzenie kary umownej, a czym innym jej miarkowanie, które ma charakter wyjątkowy.

Maj 2017, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego?

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego i do jakich najważniejszych zagadnień regulamin ten powinien się odnosić?

Kwiecień 2017, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego?

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego i do jakich najważniejszych zagadnień regulamin ten powinien się odnosić?

Kwiecień 2017, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Wydawałoby się, że ustawa w sposób jasny i klarowny odnosi się zarówno do warunków udziału w postępowaniu, jak i do sposobu tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Marzec 2017, Mateusz Saczywko

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Zasadę proporcjonalności należy rozumieć jako zakaz ustanowienia wymogów nadmiernie wygórowanych, eliminujących w sposób nieuzasadniony wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Marzec 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust. 1a, wskutek czego zamawiający sektorowi (choćby zajmujący się dostawą wody, energii elektrycznej) w przypadku zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej mają obowiązek stosowania postanowień Rozdziału 4a Działu III pzp („Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”), z równoczesnym wyłączeniem stosowania przepisów Rozdziału 5 („Zamówienia sektorowe”).

Luty 2017, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

Artykuł 131a ust. 1a pzp ma na celu ochronę strategicznego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących infrastruktury krytycznej. W ocenie ustawodawcy wykaz infrastruktury krytycznej w świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym ma walor informacji niejawnej.

Luty 2017, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub takiego, w stosunku do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dla wykonawców są zaś one podstawą oceny własnych możliwości i podjęcia decyzji o samodzielnym bądź wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

Styczeń 2017, Małgorzata Filipek

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z postępowania. To wykonawca składa oświadczenie o tym, że ten podmiot takiemu wykluczeniu nie podlega.

Styczeń 2017, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  12

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne