Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Opinie

Jakie są wady i zalety procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym?

Z jednej strony, zgodnie z celem przyświecającym wprowadzeniu art. 24aa pzp, zamawiający oczekują szybkiego rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań i uniknięcia nadmiernego formalizmu. Z drugiej strony zamawiający musi mieć na uwadze to, że istnieją sytuacje, w których – z przyczyn niezależnych od niego – procedura przeciągnie się w czasie.

Październik 2016, Ewa Żak

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym?

Procedura odwrócona uregulowana w art. 24aa pzp daje zamawiającym możliwość najpierw zbadania ofert, a dopiero później zweryfikowania podmiotowo wykonawcy, którego oferta uzyskuje najwyższą punktację w ramach kryteriów oceny ofert. Zgodnie z przywołanym przepisem, aby skorzystać z owej procedury, zamawiający musi przewidzieć to w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Październik 2016, Agnieszka Suchecka

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola kryteriów selekcji w procesie oceny wykonawców ubiegających się o zamówienia?

Kryteria selekcji zostały wprowadzone przez ustawodawcę do systemu pzp w drodze ostatniej nowelizacji. W art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych określono je jako obiektywne i niedyskryminacyjne. Mają one zastosowanie w wieloetapowych postępowaniach o udzielenie zamówienia, a ich celem jest ograniczenie liczby wykonawców (tak by nie przekraczała ona 20 – jak wskazano w art. 51 ust. 1 pzp), którzy po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni odpowiednio do złożenia ofert, złożenia ofert wstępnych lub do dialogu konkurencyjnego.

Wrzesień 2016, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola kryteriów selekcji w procesie oceny wykonawców ubiegających się o zamówienia?

Rzeczywistość zamówień publicznych, w jakiej znaleźliśmy się po 28 lipca 2016 r., to nie tylko nowe brzmienie starych przepisów, ale również szereg niezdefiniowanych dotychczas w polskim systemie instytucji. Jedną z nich są kryteria selekcji. W założeniu mają one służyć temu, aby zamawiający – w procedurach kilkustopniowych – dopuścił do składania ofert tylko tych wykonawców, którzy w jego ocenie dają najlepszą rękojmię wykonania zamówienia na najwyższym możliwym poziomie.

Wrzesień 2016, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

W drodze ostatniej nowelizacji zaimplementowano do ustawy Prawo zamówień publicznych instytucję self-cleaning, czyli samooczyszczenia przez wykonawcę. Nowe brzmienie regulacji dotyczących wykluczenia wykonawcy z postępowania wskazano w art. 24, przy czym w przypadku przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 wykonawca ma prawo skorzystać z tej nowo wprowadzonej instytucji.

Sierpień 2016, Jacek Szmalenberg

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

Nowością w polskim systemie zamówień publicznych jest aktualnie zaimplementowana (wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE) instytucja samooczyszczenia (ang. self-cleaning), która umożliwia wykonawcy podjęcie określonych działań w celu uniknięcia wykluczenia z postępowania, nawet w sytuacji gdy istnieją wobec niego przesłanki wykluczenia.

Sierpień 2016, Iwona Ziarniak

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw ustawodawca w drodze nowelizacji zmienił – dość radykalnie moim zdaniem – także przepisy dotyczące postępowań w trybach podstawowych.

Lipiec 2016, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się rozdziały dotyczące warunków udziału i podstaw wykluczenia – będą one pisane „na nowo”. Co istotne – w każdym postępowaniu zamawiający będzie wprowadzał różne podstawy wykluczenia, oparte na tzw. katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 5 pzp). W postępowaniach poniżej progów unijnych zamawiający będzie konstruował oświadczenia dla wykonawców, które każdy z nich będzie musiał złożyć.

Lipiec 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Wprowadzenie do pzp, w drodze nowelizacji, artykułu 22a ust. 4 oznacza, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, ale tylko wtedy, gdy podmioty te będą wykonywały roboty budowlane lub usługi, do realizacji których ich zdolności są wymagane.

Czerwiec 2016, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego się zobowiązał wobec wykonawcy (umożliwiając mu ubieganie się o zamówienie publiczne), wyznaczane są w obowiązującym wciąż art. 26 ust. 2e pzp, a także w treści zobowiązania, jakie podmiot trzeci podpisał.

Czerwiec 2016, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  11

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne