Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Opinie

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Stanowisko Izby dotyczące sposobu dokonywania oceny podmiotowej konsorcjum na szczęście ulega ostatnio istotnym zmianom. Przestało już bowiem budzić wątpliwości, że kilku niedoświadczonych członków konsorcjum nie stanowi jednego, posiadającego wymagany potencjał, podmiotu (zob. np. KIO 375/15).

Październik 2017, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) kwestia ta wydaje się prawie oczywista. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne KIO Trybunał wyjaśnił, że wykonawca nabywa realne doświadczenie przez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej części zamówienia, do którego w całości powołana była cała grupa – czyli konsorcjum.

Październik 2017, Agnieszka Suchecka

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje nakaz łączenia zamówień?

Zgodnie z art. 5b pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania pzp łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, oraz dzielić zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Ustawodawca ustanowił zatem zasadę ogólną, zgodnie z którą zakazane jest jednocześnie i łączenie zamówień, i ich dzielenie.

Wrzesień 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje nakaz łączenia zamówień?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1579) nie zawiera przepisów, które by nakazywały zamawiającemu łączyć odrębne zamówienia publiczne. Wręcz przeciwnie – łączenie takie może być ocenione przez instytucje kontrolne lub przez KIO jako naruszenie przepisów pzp.

Wrzesień 2017, Krzysztof Puchacz

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie korzyści może przynieść zamawiającemu odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do oznakowania?

Przede wszystkim należy wskazać na korzyści ekologiczne, które w wielu przypadkach również prowadzą do uzyskiwania produktów wysokiej jakości. Zamawiający może np. zdecydować się na zastosowanie „Europejskiego oznakowania ekologicznego”. Możliwość ta wynika z motywu 75 dyrektywy 2014/24/UE, w którym wskazano, że w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych zamawiający powinni mieć możliwość odwoływania się do etykiet, takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne czy ekoetykiety krajowe lub międzynarodowe.

Sierpień 2017, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie korzyści może przynieść zamawiającemu odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do oznakowania?

Dzięki użyciu w opisie przedmiotu zamówienia oznakowania, o którym mowa w art. 30a pzp, zamawiający korzysta z pewnego standardu wypracowanego dla danego rodzaju roboty budowlanej, usługi lub dostawy. Obiektywnie określony standard wykonania danego obiektu budowlanego, produktu, usługi, procesu lub procedury oznacza, że wszystkie oznakowane dobra lub usługi posiadają identyczne lub bardzo zbliżone cechy, potwierdzane z reguły jednolitym dokumentem, zaświadczeniem lub poświadczeniem.

Sierpień 2017, Jacek Jerka

dostępny w całości Czytaj więcej

W jakich okolicznościach i kogo (w procedurze normalnej i odwróconej) zamawiający wzywa do uzupełnienia JEDZ?

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. w przetargu nieograniczonym badanie ofert – według określonych przez zamawiającego wymagań – w celu ustalenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, odbywa się na podstawie oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a pzp.

Lipiec 2017, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

W jakich okolicznościach i kogo (w procedurze normalnej i odwróconej) zamawiający wzywa do uzupełnienia JEDZ?

Mimo że minął już rok od nowelizacji pzp, wskutek której wprowadzono do ustawy art. 24aa, dotyczący tzw. procedury odwróconej, zamawiający wciąż mają wiele wątpliwości, jak ją przeprowadzić w sytuacji wykrycia błędów w oświadczeniu JEDZ czy nawet braku tego dokumentu w złożonej ofercie.

Lipiec 2017, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Każdy wykonawca ma prawo wykazania, że mimo przynależności do grupy kapitałowej istniejące między przedsiębiorcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Sposób dowodzenia, katalog i dobór środków zależą od danego wykonawcy.

Czerwiec 2017, Agnieszka Suchecka

dostępny w całości Czytaj więcej

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp zamawiający wyklucza z prowadzonego postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czerwiec 2017, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  13

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne