Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Opinie

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp zamawiający wyklucza z prowadzonego postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czerwiec 2017, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Każdy wykonawca ma prawo wykazania, że mimo przynależności do grupy kapitałowej istniejące między przedsiębiorcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Sposób dowodzenia, katalog i dobór środków zależą od danego wykonawcy.

Czerwiec 2017, Agnieszka Suchecka

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kara umowna jako kryterium oceny ofert w polskim systemie prawnym może budzić wątpliwości. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 listopada 2007 r. (I CSK 270/07) wskazał: „Czym innym jest zasądzenie kary umownej, a czym innym jej miarkowanie, które ma charakter wyjątkowy.

Maj 2017, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Jak wskazano w jednej z publikacji UZP: „Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie posługiwał się przy wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą być ściśle powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, ale równocześnie także z postanowieniami umowy np. w zakresie kar umownych” (zob. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, red. J. Sadowy).

Maj 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego?

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego i do jakich najważniejszych zagadnień regulamin ten powinien się odnosić?

Kwiecień 2017, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego?

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego i do jakich najważniejszych zagadnień regulamin ten powinien się odnosić?

Kwiecień 2017, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Wydawałoby się, że ustawa w sposób jasny i klarowny odnosi się zarówno do warunków udziału w postępowaniu, jak i do sposobu tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Marzec 2017, Mateusz Saczywko

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Zasadę proporcjonalności należy rozumieć jako zakaz ustanowienia wymogów nadmiernie wygórowanych, eliminujących w sposób nieuzasadniony wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Marzec 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

Artykuł 131a ust. 1a pzp ma na celu ochronę strategicznego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących infrastruktury krytycznej. W ocenie ustawodawcy wykaz infrastruktury krytycznej w świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym ma walor informacji niejawnej.

Luty 2017, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust. 1a, wskutek czego zamawiający sektorowi (choćby zajmujący się dostawą wody, energii elektrycznej) w przypadku zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej mają obowiązek stosowania postanowień Rozdziału 4a Działu III pzp („Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”), z równoczesnym wyłączeniem stosowania przepisów Rozdziału 5 („Zamówienia sektorowe”).

Luty 2017, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  12

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne