Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Opinie

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Wydawałoby się, że ustawa w sposób jasny i klarowny odnosi się zarówno do warunków udziału w postępowaniu, jak i do sposobu tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Marzec 2017, Mateusz Saczywko

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Zasadę proporcjonalności należy rozumieć jako zakaz ustanowienia wymogów nadmiernie wygórowanych, eliminujących w sposób nieuzasadniony wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Marzec 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust. 1a, wskutek czego zamawiający sektorowi (choćby zajmujący się dostawą wody, energii elektrycznej) w przypadku zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej mają obowiązek stosowania postanowień Rozdziału 4a Działu III pzp („Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”), z równoczesnym wyłączeniem stosowania przepisów Rozdziału 5 („Zamówienia sektorowe”).

Luty 2017, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

Artykuł 131a ust. 1a pzp ma na celu ochronę strategicznego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących infrastruktury krytycznej. W ocenie ustawodawcy wykaz infrastruktury krytycznej w świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym ma walor informacji niejawnej.

Luty 2017, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub takiego, w stosunku do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dla wykonawców są zaś one podstawą oceny własnych możliwości i podjęcia decyzji o samodzielnym bądź wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

Styczeń 2017, Małgorzata Filipek

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z postępowania. To wykonawca składa oświadczenie o tym, że ten podmiot takiemu wykluczeniu nie podlega.

Styczeń 2017, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Zamówienia na tzw. usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w dyrektywach pozostają poza zakresem zainteresowania ustawodawcy unijnego, ale już nie polskiego. Ten ostatni bowiem zdecydował się na uregulowanie również postępowań „podprogowych” na te usługi. Mamy zatem w pzp nowy rozdział 6, poświęcony usługom społecznym w ogóle, gdzie w art. 138o mowa jest właśnie o zamówieniach „podprogowych” w tym zakresie.

Grudzień 2016, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w przypadku, gdy ich wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro lub 1 000 000 euro.

Grudzień 2016, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Nowelizacja pzp, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r., zmieniła katalog przesłanek odrzucenia oferty.

Listopad 2016, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Po nowelizacji trudniej będzie odrzucić ofertę w sytuacji, gdy wykonawca nie potwierdzi spełniania norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ale potwierdzi przez złożenie odpowiednich certyfikatów lub innych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania.

Listopad 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  11

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne