Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Opinie

Czy zmiany w zakresie przesłanek zatrzymania wadium są korzystne dla uczestników systemu zamówień publicznych?

W art. 46 ust. 4a i 5 pzp zostały ściśle określone przesłanki zatrzymania wadium.

Styczeń 2018, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy zmiany w zakresie przesłanek zatrzymania wadium są korzystne dla uczestników systemu zamówień publicznych?

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp wymaga ścisłej interpretacji oraz oceny zaistnienia przesłanek ustawowych przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danej sprawy. We wcześniej obowiązującej linii orzeczniczej zwracano uwagę na „zasadę winy wykonawcy”, zgodnie z którą obowiązek zatrzymania wadium powstaje tylko w przypadku zawinionego działania.

Styczeń 2018, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego albo też jako treść oferty.

Grudzień 2017, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Grudzień 2017, Mateusz Saczywko

dostępny w całości Czytaj więcej

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Zasada uczciwej konkurencji zdecydowanie pomaga – w przeważającej większości postępowań. Dzięki niej zamawiający otrzymuje produkt wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. W przypadku dostaw dopuszczenie konkurencji między co najmniej kilkoma porównywalnymi produktami (np. laptopami, serwerami, samochodami) sprawia, że wskutek postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może uzyskać niższą cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Listopad 2017, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, obowiązujące od 23 sierpnia 2017 r., wprowadzają ujednolicone warunki i regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, w szczególności określając procedury udzielenia zamówienia (sekcja 6.5).

Listopad 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) kwestia ta wydaje się prawie oczywista. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne KIO Trybunał wyjaśnił, że wykonawca nabywa realne doświadczenie przez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej części zamówienia, do którego w całości powołana była cała grupa – czyli konsorcjum.

Październik 2017, Agnieszka Suchecka

dostępny w całości Czytaj więcej

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Stanowisko Izby dotyczące sposobu dokonywania oceny podmiotowej konsorcjum na szczęście ulega ostatnio istotnym zmianom. Przestało już bowiem budzić wątpliwości, że kilku niedoświadczonych członków konsorcjum nie stanowi jednego, posiadającego wymagany potencjał, podmiotu (zob. np. KIO 375/15).

Październik 2017, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje nakaz łączenia zamówień?

Zgodnie z art. 5b pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania pzp łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, oraz dzielić zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Ustawodawca ustanowił zatem zasadę ogólną, zgodnie z którą zakazane jest jednocześnie i łączenie zamówień, i ich dzielenie.

Wrzesień 2017, Magdalena Michałowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje nakaz łączenia zamówień?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1579) nie zawiera przepisów, które by nakazywały zamawiającemu łączyć odrębne zamówienia publiczne. Wręcz przeciwnie – łączenie takie może być ocenione przez instytucje kontrolne lub przez KIO jako naruszenie przepisów pzp.

Wrzesień 2017, Krzysztof Puchacz

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  11

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne