Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Opinie

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

Przez pojęcie „wdrożenie dyrektyw unijnych” należy rozumieć wprowadzenie rozwiązań w nich zawartych do polskiego systemu prawnego, przy uwzględnieniu specyfiki tego systemu oraz jego uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Nie chodzi więc o proste przepisanie postanowień z dyrektyw, lecz o twórcze ich przeniesienie na polski grunt. I to jest właśnie najtrudniejszy element adaptacji przepisów unijnych, gdyż wymaga dobrej znajomości ich treści, ale także dużego doświadczenia w stosowaniu pzp. Dlatego prace nad wdrożeniem dyrektyw powinny przebiegać w spokoju i bez pośpiechu, a uczestniczyć w nich powinny kompetentne osoby.

Listopad 2015, Jerzy Pieróg

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

18 kwietnia 2016 r. upływa termin implementacji dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ich niewdrożenie w terminie może skutkować karą finansową lub spowodować, że polskie przepisy w zakresie, w którym są niezgodne z prawem UE, nie będą mogły stanowić podstawy wydatkowania środków z budżetu Unii.

Listopad 2015, Włodzimierz Dzierżanowski

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

W świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający są zobowiązani do coraz bardziej rygorystycznej oceny zobowiązań podmiotów trzecich w celu ustalenia rzeczywistego udostępnienia ich zasobów oraz zwalczania zjawiska handlowania zasobami (zob. m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 kwietnia 2015 r., KIO 656/15).

Październik 2015, Paweł Granecki

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

Najczęściej wymaganym rodzajem potencjału ekonomicznego jest posiadanie ubezpieczenia. W wyroku o sygn. KIO 2255/11, KIO 2260/11, KIO 2283/11 wskazano, że w przypadku grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rachunek własny oraz powiązanych z nią podmiotów, można skorzystać z ubezpieczenia grupy.

Październik 2015, Włodzimierz Dzierżanowski

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Gdy zamawiający zwraca się o wyjaśnienie wysokości ceny oferty, to ciężar wykazania rzetelności kalkulacji i tego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. To on – mając najlepszą wiedzę na temat kalkulacji ceny swojej oferty – zobowiązany jest wskazać, co spowodowało możliwość zaoferowania danego poziomu ceny, jej obniżenia, oraz sprecyzować stopień, w jakim cena została obniżona dzięki wskazanym przez niego czynnikom.

Wrzesień 2015, Iwona Ziarniak

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Można powiedzieć, że zamawiający od zawsze mają problemy z czynnościami związanymi z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny złożonych w postępowaniu ofert. Jest to następstwem przede wszystkim tego, że składane przez wykonawców wyjaśnienia często są niekompletne, zawierają nieprecyzyjne wyliczenia i nie dają zamawiającym rękojmi prawidłowego wyliczenia ceny.

Wrzesień 2015, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść gwarancji wadialnej, aby zamawiający w razie wystąpienia o zapłatę uzyskał środki pieniężne z tytułu tak

Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy często decydują się na skorzystanie z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Niestety, w pzp nie wskazano, co powinno się znaleźć w treści tych dokumentów.

Sierpień 2015, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść gwarancji wadialnej, aby zamawiający w razie wystąpienia o zapłatę uzyskał środki pieniężne z tytułu tak

Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa jest często jedyną możliwością wniesienia wadium czy zabezpieczenia przez wykonawcę należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na wielomiesięczne, a nawet wieloletnie zamrożenie gotówki.

Sierpień 2015, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 1c i 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty ma obowiązek doliczyć do przedstawionej w niej ceny VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lipiec 2015, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do pzp i ustawy o VAT wynikające z nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 605). Dotyczą one mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i nakładają na zamawiającego nowe obowiązki.

Lipiec 2015, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  12

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne