Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Opinie

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Luty 2016, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł samodzielnie dokonać czynności polegającej na ich poprawie, bez udziału wykonawcy.

Luty 2016, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia ma znaczenie w przypadku wszystkich zamówień, bez względu na ich rodzaj, zakres czy wartość szacunkową.

Styczeń 2016, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, rodzi wiele wątpliwości wśród zamawiających. Ponieważ ustawodawca zdecydował się wyłączyć takie zamówienia spod rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych, można powiedzieć, że zamawiający mają swobodę w tworzeniu własnych zasad wydawania kwot do tej wartości.

Styczeń 2016, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Każdy wykonawca, który otrzyma wezwanie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 pzp i chce uzyskać zamówienie, powinien na nie odpowiedzieć rzetelnie. Dotyczy to zarówno wezwania sformułowanego ogólnie (na podstawie samej treści art. 90 ust. 1 pzp), jak i wezwania szczegółowego, w którym zamawiający wskazuje konkretne elementy budzące jego wątpliwości.

Grudzień 2015, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w przypadku, gdy cena wydaje mu się rażąco niska oraz gdy podejrzewa, że nie ma możliwości wykonania zamówienia za podaną kwotę. Zwracając się o wyjaśnienia, zamawiający sygnalizuje, że ma wątpliwości co do rzetelności ceny. Ważne z punktu widzenia zamawiającego jest pytanie o to, czy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny można wielokrotnie wzywać jednego wykonawcę.

Grudzień 2015, Jacek Szmalenberg

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

Przez pojęcie „wdrożenie dyrektyw unijnych” należy rozumieć wprowadzenie rozwiązań w nich zawartych do polskiego systemu prawnego, przy uwzględnieniu specyfiki tego systemu oraz jego uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Nie chodzi więc o proste przepisanie postanowień z dyrektyw, lecz o twórcze ich przeniesienie na polski grunt. I to jest właśnie najtrudniejszy element adaptacji przepisów unijnych, gdyż wymaga dobrej znajomości ich treści, ale także dużego doświadczenia w stosowaniu pzp. Dlatego prace nad wdrożeniem dyrektyw powinny przebiegać w spokoju i bez pośpiechu, a uczestniczyć w nich powinny kompetentne osoby.

Listopad 2015, Jerzy Pieróg

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

18 kwietnia 2016 r. upływa termin implementacji dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ich niewdrożenie w terminie może skutkować karą finansową lub spowodować, że polskie przepisy w zakresie, w którym są niezgodne z prawem UE, nie będą mogły stanowić podstawy wydatkowania środków z budżetu Unii.

Listopad 2015, Włodzimierz Dzierżanowski

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

Najczęściej wymaganym rodzajem potencjału ekonomicznego jest posiadanie ubezpieczenia. W wyroku o sygn. KIO 2255/11, KIO 2260/11, KIO 2283/11 wskazano, że w przypadku grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rachunek własny oraz powiązanych z nią podmiotów, można skorzystać z ubezpieczenia grupy.

Październik 2015, Włodzimierz Dzierżanowski

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

W świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający są zobowiązani do coraz bardziej rygorystycznej oceny zobowiązań podmiotów trzecich w celu ustalenia rzeczywistego udostępnienia ich zasobów oraz zwalczania zjawiska handlowania zasobami (zob. m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 kwietnia 2015 r., KIO 656/15).

Październik 2015, Paweł Granecki

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  12

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne