Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Opinie

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 1c i 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty ma obowiązek doliczyć do przedstawionej w niej ceny VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lipiec 2015, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do pzp i ustawy o VAT wynikające z nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 605). Dotyczą one mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i nakładają na zamawiającego nowe obowiązki.

Lipiec 2015, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest, a jaka powinna być rola kontroli wewnętrznych (audytów) dotyczących zamówień publicznych u zamawiającego?

Myślę, że większość pracowników traktuje kontrole i audyty wewnętrzne raczej jako zło konieczne niż jako narzędzie wspomagające pracę. A przecież dobrze zorganizowany system kontroli wewnętrznej pomaga w prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu danej jednostki. Pozwala on w szczególności na ocenę prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Czerwiec 2015, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest, a jaka powinna być rola kontroli wewnętrznych (audytów) dotyczących zamówień publicznych u zamawiającego?

Kontrola wewnętrzna powinna wykrywać możliwie największe spektrum nieprawidłowości, z naciskiem na takie, które grożą największymi konsekwencjami tym podmiotom, które zarządzają jednostkami stosującymi pzp. Największe konsekwencje związane są z takimi naruszeniami, których skutkiem jest niestosowanie pzp wówczas, gdy z prawa wynika obowiązek stosowania tej ustawy.

Czerwiec 2015, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

W bardzo wielu przypadkach wykonywanie działalności koncesjonowanej bez wymaganej koncesji jest wręcz zabronione. Na przykład w myśl art. 49 ustawy o ochronie osób i mienia kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Maj 2015, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

Brak możliwości posługiwania się uprawnieniami podmiotu trzeciego do wykonywania określonej działalności lub czynności w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie jest przypadkowy. Wyłączenie tej możliwości jest konsekwencją obowiązujących w naszym systemie prawa rozwiązań dotyczących reglamentacji wykonywania działalności gospodarczej.

Maj 2015, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Kilka dni temu przez portale społecznościowe i fora, na których wymieniają się wiedzą i doświadczeniem uczestnicy procesu udzielania zamówień publicznych, przetoczyła się dyskusja na temat orzeczenia KIO 148/15.

Kwiecień 2015, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Artykuł 90 ust. 1 pzp ma na celu wskazać uprawnienia i obowiązki osoby oceniającej oferty pod kątem stwierdzenia, czy cenę zaoferowaną przez wykonawcę można uznać za rażąco niską. Ponieważ uważam, że orzecznictwo ma pomagać zamawiającym w podejmowaniu prawidłowych decyzji, to wyrok KIO 148/15 przyjmuję z dużym zadowoleniem.

Kwiecień 2015, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert nie powinno być traktowane jako błąd. Oczywiście, w celu zachowania określonych prawem zasad systemu zamówień publicznych zamawiający powinien – w opisie przedmiotu zamówienia i w warunkach udziału w postępowaniu – postawić jednoznaczne i adekwatne do przedmiotu zamówienia wymogi dotyczące jakości, funkcjonalności, terminu wykonania, terminu gwarancji itd.

Marzec 2015, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązek stosowania przez zamawiających innych kryteriów oceny ofert niż cena ma nie tylko zapobiegać złej jakości realizowanych zamówień, ale i przeciwdziałać powszechnemu przekonaniu (z którym się nie zgadzam), że „tanio to źle”.

Marzec 2015, Zbigniew Leszczyński

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  11

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne