Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Prawo i orzecznictwo

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym pzp

Umowy zawierane w ramach systemu zamówień publicznych obarczone są wysokim ryzykiem pojawienia się konfliktów. W nowej ustawie przewidziano zatem dodatkowe narzędzie przydatne w ich rozwiązywaniu.

Październik 2019, Paweł Trojan

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skarga na szczegółowość specyfikacji technicznej

Omawiamy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym rozstrzygano spór dotyczący uznaniowości przy formułowaniu specyfikacji technicznych zamówienia.

Październik 2019, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Praktyka udzielania zamówień in-house

Na podstawie orzecznictwa KIO i wyników kontroli analizujemy wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów dotyczących zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki podmiotom powiązanym.

Październik 2019, Krzysztof Puchacz, Konrad Cichoń

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przejrzystość postępowania o udzielenie zp

Wyrażona w art. 7 pzp zasada przejrzystości jest ściśle związana z pozostałymi zasadami zamówień publicznych – z zasadą równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności.

Październik 2019, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procentowa wartość zmiany umowy

W jaki sposób należy obliczać wartość dokonywanych w ramach zamówienia publicznego zmian umowy? Czy zastosowanie reguł matematycznych jest właściwym rozwiązaniem?

Wrzesień 2019, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacja o naruszeniu prawa

Od 2009 r. w polskim systemie zamówień publicznych w sprawach,  w których na podstawie art. 180 ust. 2 pzp nie przysługuje odwołanie, wykonawca ma prawo poinformować zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub o zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Wrzesień 2019, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W jaki sposób po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienią się zasady dotyczące zamówień publicznych na usługi z tym związane?

Wrzesień 2019, Magdalena Falkowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (cz. 2)

Czy sankcji określonej w przepisach uondfp podlegają jedynie sytuacje, w których zamawiający nie opublikuje ogłoszenia, czy może także te, w których publikacja nastąpi po upływie przewidzianego przepisami terminu?

Wrzesień 2019, Anna Packo

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skarga na decyzję o rozwiązaniu umowy

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydany w sprawie dotyczącej wykluczenia z postępowania przetargowego oferenta, z którym wcześniej rozwiązano umowę
z powodu nienależytego jej wykonywania.

Wrzesień 2019, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozważania o aukcji elektronicznej

Jednym z pobocznych efektów elektronizacji zamówień publicznych jest większe zainteresowanie zamawiających wykorzystaniem elektronicznych narzędzi wynikających z pzp, które dotąd nie cieszyły się popularnością.

Lipiec 2019, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  44

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne