Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Prawo i orzecznictwo

Gwarancja wadialna dla konsorcjum

Analizujemy treść wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do kwestii składania wadium przez konsorcjum w świetle interpretacji dokonanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Grudzień 2019, Anna Packo

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie dowodowe przy rażąco niskiej cenie

Instytucje zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztu zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do odnośnych robót budowlanych, dostaw lub usług.

Grudzień 2019, Justyna Starek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasady zawierania umów – nowe regulacje

Jakie zapisy umowne będą już niedługo zakazane, a jakie elementy staną się obowiązkowe dla umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych na gruncie nowego pzp?

Grudzień 2019, Marta Lipińska, Michał Sękowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola KND/23/18/DKZP

Celem polemiki zawartej w niniejszym tekście jest wyrażenie braku zgody na sposób, w jaki analiza stanu faktycznego i przypisanie mu stanu prawnego zostały dokonane przez kontrolującego.

Grudzień 2019, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Omawiamy brzmienie nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Listopad 2019, Andrzela Gawrońska-Baran

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Możliwość waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy

Jak w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. wygląda kwestia waloryzacji wynagrodzeń w przypadku umów o zamówienie publiczne na roboty budowlane?

Listopad 2019, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Tomasz Miś

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Omawiamy konsekwencje zamieszczenia i niezamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w przypadku korzystania z trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

Listopad 2019, Anna Packo

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Jakie zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014–2020 obowiązują od 9 września br.?

Listopad 2019, Ilona Zalewska, Mariusz Zalewski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przejrzystość postępowania o udzielenie zp

Wyrażona w art. 7 pzp zasada przejrzystości jest ściśle związana z pozostałymi zasadami zamówień publicznych – z zasadą równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności.

Październik 2019, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym pzp

Umowy zawierane w ramach systemu zamówień publicznych obarczone są wysokim ryzykiem pojawienia się konfliktów. W nowej ustawie przewidziano zatem dodatkowe narzędzie przydatne w ich rozwiązywaniu.

Październik 2019, Paweł Trojan

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  45

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne