Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W jaki sposób po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienią się zasady dotyczące zamówień publicznych na usługi z tym związane?

Wrzesień 2019, Magdalena Falkowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procentowa wartość zmiany umowy

W jaki sposób należy obliczać wartość dokonywanych w ramach zamówienia publicznego zmian umowy? Czy zastosowanie reguł matematycznych jest właściwym rozwiązaniem?

Wrzesień 2019, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacja o naruszeniu prawa

Od 2009 r. w polskim systemie zamówień publicznych w sprawach,  w których na podstawie art. 180 ust. 2 pzp nie przysługuje odwołanie, wykonawca ma prawo poinformować zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub o zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Wrzesień 2019, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niewyłączenie się z postępowania

Bezstronność i obiektywizm w prowadzeniu postępowania należy rozumieć jako brak konfliktu interesów między personelem zamawiającego, przygotowującym i prowadzącym postępowanie, a wykonawcami dostaw, robót budowlanych lub usług świadczonych na rzecz zamawiającego.

Lipiec 2019, Danuta Domżalicka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozważania o aukcji elektronicznej

Jednym z pobocznych efektów elektronizacji zamówień publicznych jest większe zainteresowanie zamawiających wykorzystaniem elektronicznych narzędzi wynikających z pzp, które dotąd nie cieszyły się popularnością.

Lipiec 2019, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przegląd i ocena zamówień w UE

Opublikowany przez Komisję Europejską Scoreboard 2018 pokazuje różnice w udzielaniu zamówień publicznych w poszczególnych państwach europejskich.

Lipiec 2019, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Czy sankcji określonej w przepisach uondfp podlegają jedynie sytuacje, w których zamawiający nie opublikuje ogłoszenia, czy może także te, w których publikacja nastąpi po upływie przewidzianego przepisami terminu?

Lipiec 2019, Anna Packo

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustawowe kary finansowe

Kara nakładana przez KIO lub sąd na zamawiającego w związku z zawarciem przez niego umowy podlegającej unieważnieniu pełni funkcję dyscyplinującą i prewencyjną.

Lipiec 2019, Krzysztof Zedlewski, Mikołaj Górecki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola uprzednia zamówień realizowanych przy wsparciu UE

Do przeprowadzenia kontroli ex ante zamówień, które współfinansowane są z funduszy unijnych, uprawnione są instytucje zarządzające poszczególnymi (krajowymi lub regionalnymi) programami operacyjnymi oraz Prezes UZP.

Lipiec 2019, Grzegorz Karwatowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest dobrowolne, jego publikacja zależy od decyzji zamawiającego. Czy mimo to brak opublikowania tego ogłoszenia może być podstawą wniesienia odwołania?

Lipiec 2019, Matylda Grzybowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne