Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Jakie zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014–2020 obowiązują od 9 września br.?

Listopad 2019, Ilona Zalewska, Mariusz Zalewski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Możliwość waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy

Jak w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. wygląda kwestia waloryzacji wynagrodzeń w przypadku umów o zamówienie publiczne na roboty budowlane?

Listopad 2019, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Tomasz Miś

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Omawiamy brzmienie nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Listopad 2019, Andrzela Gawrońska-Baran

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Omawiamy konsekwencje zamieszczenia i niezamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w przypadku korzystania z trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

Listopad 2019, Anna Packo

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skarga na szczegółowość specyfikacji technicznej

Omawiamy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym rozstrzygano spór dotyczący uznaniowości przy formułowaniu specyfikacji technicznych zamówienia.

Październik 2019, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przejrzystość postępowania o udzielenie zp

Wyrażona w art. 7 pzp zasada przejrzystości jest ściśle związana z pozostałymi zasadami zamówień publicznych – z zasadą równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności.

Październik 2019, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym pzp

Umowy zawierane w ramach systemu zamówień publicznych obarczone są wysokim ryzykiem pojawienia się konfliktów. W nowej ustawie przewidziano zatem dodatkowe narzędzie przydatne w ich rozwiązywaniu.

Październik 2019, Paweł Trojan

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Praktyka udzielania zamówień in-house

Na podstawie orzecznictwa KIO i wyników kontroli analizujemy wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów dotyczących zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki podmiotom powiązanym.

Październik 2019, Krzysztof Puchacz, Konrad Cichoń

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skarga na decyzję o rozwiązaniu umowy

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydany w sprawie dotyczącej wykluczenia z postępowania przetargowego oferenta, z którym wcześniej rozwiązano umowę
z powodu nienależytego jej wykonywania.

Wrzesień 2019, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W jaki sposób po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienią się zasady dotyczące zamówień publicznych na usługi z tym związane?

Wrzesień 2019, Magdalena Falkowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne