Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Kontrola doraźna Prezesa UZP w praktyce

Warunkiem wszczęcia kontroli doraźnej jest powzięcie przez Prezesa UZP uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.
 

Luty 2020, Julia Jarnicka, Marzena Jaworska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie na zapisy siwz

Zakresem zaskarżenia w ramach odwołania wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być objęty każdy element siwz – zarówno zapisy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, 
jak i opis kryteriów oceny ofert czy wzór umowy.

Styczeń 2020, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie odwoławcze w nowym pzp

W nowym pzp ustawodawca rozszerzył i uporządkował przepisy dotyczące odwołań. W ten sposób powstała czytelna, przejrzysta regulacja, która nawiguje po poszczególnych etapach postępowania odwoławczego.

Styczeń 2020, Joanna Presz-Król

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2019 r.

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 19 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Styczeń 2020, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Europejskie ramy kompetencji

Profesjonalizacja zamówień publicznych wiąże się z zapewnieniem instytucjom i podmiotom zamawiającym dostępu do wiedzy i odpowiednich narzędzi pozwalających na efektywne prowadzenie postępowania i efektywne zawieranie umów w celu zapewnienia trwałości zamawianych dóbr.

Styczeń 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury niekonkurencyjne

Paradygmat otwartości zamówień publicznych na konkurencję doznaje ograniczeń w trybach negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, dlatego przepisy dotyczące ich stosowania muszą być interpretowane ściśle.

Styczeń 2020, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasady zawierania umów – nowe regulacje

Jakie zapisy umowne będą już niedługo zakazane, a jakie elementy staną się obowiązkowe dla umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych na gruncie nowego pzp?

Grudzień 2019, Marta Lipińska, Michał Sękowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie dowodowe przy rażąco niskiej cenie

Instytucje zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztu zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do odnośnych robót budowlanych, dostaw lub usług.

Grudzień 2019, Justyna Starek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja wadialna dla konsorcjum

Analizujemy treść wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do kwestii składania wadium przez konsorcjum w świetle interpretacji dokonanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Grudzień 2019, Anna Packo

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola KND/23/18/DKZP

Celem polemiki zawartej w niniejszym tekście jest wyrażenie braku zgody na sposób, w jaki analiza stanu faktycznego i przypisanie mu stanu prawnego zostały dokonane przez kontrolującego.

Grudzień 2019, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne