Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prawo i orzecznictwo

Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie lub budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.

Luty 2021, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niedopuszczalna zmiana treści oferty

Oferta stanowi oświadczenie wykonawcy składane zamawiającemu – oświadczenie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy. W toku badania i oceny ofert nie można więc zmieniać ich treści w sposób dowolny.

Luty 2021, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Obowiązek przygotowania planów postępowań ma na celuusystematyzowanie działań podejmowanych przez zamawiającegow związku z zamówieniami publicznymi, a także zwiększenietransparentności i przejrzystości postępowań.

Luty 2021, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawidłowości w tzw. zamówieniach bagatelnych

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy jednostki sektora finansów publicznych dokonują zamówień i wydatków o wartości do 30 tys. euro w sposób zgodny z przepisami prawa. Wyniki tej kontroli mogą stanowić wnioski na przyszłość, zwłaszcza w obliczu konieczności stosowania nowych przepisów.

Luty 2021, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 2)

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Luty 2021, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upływ terminu związania ofertą

Uwzględniając wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie pzp z 2004 r. oraz różne stanowiska prezentowane w orzecznictwie i literaturze, ustawodawca w nowym pzp doprecyzował regulacje odnoszące się do terminu związania ofertą.

Styczeń 2021, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 1)

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 orzeczeń dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych.

Styczeń 2021, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Proporcjonalność w nowym pzp

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych słowo „proporcjonalny” pojawia się 14 razy. W niniejszym artykule omawiamy te regulacje, które mają najistotniejsze znaczenie w kontekście prawidłowości działań zamawiającego.

Styczeń 2021, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekty finansowe jako kary umowne

Podstawa prawna do wyciągnięcia względem beneficjenta konsekwencji finansowych, w tym z tytułu nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych, została szczegółowo uregulowana zarówno w przepisach Unii Europejskiej, jak i w krajowych przepisach rangi ustawowej.

Styczeń 2021, Grzegorz Karwatowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Staranne działanie wykonawcy

Określone standardy w podejmowanych czynnościach podczas ubiegania się o zamówienie publiczne obowiązują nie tylko zamawiającego, ale i wykonawcę.

Styczeń 2021, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne