Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Prowadzenie postępowania

Błąd w obliczeniu ceny lub kosztu

Zakwalifikowanie ujawnionej w ofercie nieprawidłowości jako błędu w obliczeniu ceny lub kosztu skutkuje bezwzględnym obowiązkiem odrzucenia oferty przez zamawiającego, co służy zachowaniu zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Maj 2019, Matylda Grzybowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy (cz. 2)

Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę.

Maj 2019, Katarzyna Iwańska, Marcin Szwanenfeld

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inne dokumenty finansowe

Podpowiadamy, jakie dokumenty mogą zostać złożone na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.

Maj 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada jawności a dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp zamawiający zobligowany jest do prowadzenia protokołu w trakcie postępowania. W art. 96 w ust. 3 ustawa zastrzega zaś, że protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Maj 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

W jakich sytuacjach i na jakich warunkach zamawiający może żądać polisy OC od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego?

Maj 2019, Ilona Zalewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Maj 2019, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy (cz. 1)

Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę.

Kwiecień 2019, Katarzyna Iwańska, Marcin Szwanenfeld

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes publiczny jako przesłanka unieważnienia postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Kwiecień 2019, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria oceny w procedurze odwróconej

Czy możliwe jest zastosowanie przez zamawiającego pozacenowych kryteriów oceny ofert w przypadku skorzystania z tzw. procedury odwróconej?

Kwiecień 2019, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty niemieckich wykonawców

Jakie dokumenty wymagane przez niemieckie prawo regulujące udzielanie zamówień publicznych będą adekwatne w postępowaniach prowadzonych przez polskich zamawiających na gruncie polskich przepisów?

Kwiecień 2019, Izabella Sobieraj

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  73

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne