Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Prowadzenie postępowania

Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy

W art. 112 ust. 2 nowego pzp wskazano, jakich aspektów mogą dotyczyć warunki udziału w postępowaniu, wyszczególniając cztery ich podstawowe rodzaje (zamiast trzech obowiązujących obecnie).

Maj 2020, Andrzela Gawrońska-Baran

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadzorowanie i raportowanie realizacji zamówienia

Zakres czynności podejmowanych w ramach nadzoru umowy jest bardzo szeroki. Może on obejmować m.in. kwestie techniczne, ocenę jakości wykonania robót, poprawność sporządzonej dokumentacji czy dopełnienie wszelkich formalności w zgodzie z obowiązującym prawem.
 

Maj 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Mechanizm umów ramowych (cz. 1)

Umowy ramowe mogą być stosowane do udzielania klasycznych zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zamówień sektorowych (o wartościach przewyższających progi unijne) oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Maj 2020, Józef Górny

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pisemność postępowania w dobie elektronizacji

Pisemności, o której mowa w art. 20 ust. 1 nowego pzp, nie należy utożsamiać z formą pisemną, będącą jedną z zasad prowadzenia postępowania na gruncie wciąż jeszcze obowiązującej ustawy z 2004 r.

Maj 2020, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Epidemia a unieważnienie postępowania

Czy obecnie trwający stan epidemiologiczny upoważnia zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 pzp w każdym wypadku?

Maj 2020, Ilona Zalewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe pzp a podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe to narzędzie do kwalifikacji podmiotowej wykonawców, które zależnie od wartości zamówienia, zakresu kwalifikacji oraz kategorii zamówienia mogą lub muszą być
wymagane przez zamawiającego.

Maj 2020, Zbigniew Pawlak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

SWZ dla zamówień klasycznych (cz. 3)

Przedstawiamy kolejne elementy specyfikacji warunków zamówienia przygotowywanej dla zamówień klasycznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi.

Maj 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Kwiecień 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wolna ręka

Skorzystanie przez zamawiającego z trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzależnione od wystąpienia ściśle określonych w pzp przesłanek.

Kwiecień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium w postępowaniu elektronicznym

W piśmiennictwie wskazuje się dwie podstawowe funkcje wadium. Stanowi ono z jednej strony wymóg niezbędny do skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a z drugiej – zabezpieczenie zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia.

Kwiecień 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  79

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne