Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Wyjaśnianie, terminy, opis

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące kolejnych elementów, jakie zamawiający musi sprecyzować w ramach specyfikacji warunków zamówienia. Są to: wyjaśnianie treści SWZ, termin związania ofertą
i opis sposobu przygotowania oferty.

Październik 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena

Odrzucenie oferty z powodu zaproponowania w niej rażąco niskiej ceny całkowitej lub kosztu lub ich istotnych części składowych może nastąpić dopiero po zastosowaniu instytucji wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Październik 2020, Marzena Jaworska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dodatkowe informacje o zamówieniu na stronie internetowej

Kiedy opublikowanie na stronie internetowej dodatkowych informacji o czynnościach podjętych w toku prowadzonego postępowania może stanowić naruszenie prawa? Jakich informacji na stronie internetowej nie należy publikować?

Wrzesień 2020, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kolejne etapy analizy

Zamawiający, przeprowadzając analizę swoich potrzeb i wymagań, ma je zidentyfikować na tyle, by móc zdecydować, czy do ich realizacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, czy też zastosowanie metod alternatywnych.

Wrzesień 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiotowe środki dowodowe

Kolejną część SWZ stanowi informacja nt. wymaganych od wykonawców podmiotowych środków dowodowych. W przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym będą to środki potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wrzesień 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektroniczne zamówienia w czasie pandemii

Choć wielu zamawiających obawiało się nadchodzącego procesu elektronizacji, to czas pandemii pokazał nam, jak wiele korzyści niesie ze sobą możliwość załatwiania spraw online.

Wrzesień 2020, Justyna Starek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenie z postępowania

W nowej ustawie ustawodawca zastosował nieco inne rozwiązanie w zakresie badania konfliktu interesów po stronie zamawiającego. Postępowanie w tym zakresie zostało określone w art. 56.

Wrzesień 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kluczowe dla wykonawcy zapisy nowego pzp

Omawiamy odnoszące się do wykonawców wybrane przepisy nowej ustawy, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Wrzesień 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

SWZ – oświadczenia i dokumenty

Jakie zapisy powinny się pojawić w specyfikacji warunków zamówienia w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Lipiec 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Mechanizm umów ramowych (cz. 2)

Umowy ramowe mogą być stosowane do udzielania klasycznych zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zamówień sektorowych (o wartościach przewyższających progi unijne) oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Lipiec 2020, Józef Górny

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne