Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wycena nieruchomości

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Rafał Padrak

W zasobach nieruchomości gmin znajdują się m.in. lokale mieszkalne. Nieruchomości te, mimo że są zajmowane przez najemców, mogą być przeznaczane do sprzedaży.

Dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony przysługuje ustawowe pierwszeństwo nabycia zajmowanych nieruchomości lokalowych na mocy art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: DzU z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze zm. – dalej: uogn). Przepisy uogn nakazują stosowanie pierwszeństwa najemców przy zbywaniu nieruchomości lokalowych również w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym. Zgodnie z art. 34 ust. 7 uogn zbycie nieruchomości zabudowanej takim budynkiem na rzecz innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 uogn (osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych praw do nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców) nie może nastąpić z pominięciem przysługującego najemcom lokali mieszkalnych położonych w tym budynku pierwszeństwa w ich nabyciu. Ustawowe pierwszeństwo przysługuje wyłącznie najemcom lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony. Najemcy lokali mieszkalnych na czas oznaczony, a także najemcy lokali użytkowych albo dzierżawcy, mogą korzystać z pierwszeństwa nabycia zajmowanej nieruchomości lokalowej, jeżeli odpowiednia rada, działając na podstawie art. 34 ust. 6 uogn, przyzna im pierwszeństwo w drodze uchwały.

Czynności przygotowawcze

Przed sprzedażą nieruchomości gmina powinna wykonać niezbędne czynności przygotowawcze poprzedzające zbycie. Jedną z takich czynności jest zapewnienie wyceny nieruchomości, o czym stanowi art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 uogn. Obowiązek ten wynika z art. 67 ust. 1 uogn, według którego w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości.  Zapewnienie wyceny sprzedawanej nieruchomości (również lokalowej) wymaga zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym, ponieważ jest on wyłącznie uprawniony do określania wartości nieruchomości na podstawie art. 7 oraz art. 150 ust. 5 uogn. Warto jednak pamiętać o tym, że warunkiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, a w konsekwencji wykonania umowy o sporządzanie opinii o wartości sprzedawanych nieruchomości lokalowych jest uprzednie ustanowienie odrębnej własności lokali przeznaczanych do sprzedaży i uzyskanie zaświadczeń starosty o spełnianiu przez te lokale wymagań przewidzianych dla samodzielnych lokali mieszkalnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r., nr 80, poz. 903 ze zm.).

 

W myśl art. 150 ust. 2 uogn, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ustala się jej wartość rynkową, którą stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne