Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odbiór robót budowlanych

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    oświadczenie

Kodeks cywilny nakłada na wykonawcę obowiązek oddania obiektu odpowiadającego zapisom zawartym w umowie, zaś na inwestora – obowiązek odbioru inwestycji.

Odbieranie robót budowlanych składających się na przedmiot umowy nie jest czynnością jednorazową. W umowie strony zwykle ustalają rodzaje odbiorów dokonywanych w trakcie wykonywania umowy i procedury dokonywania odbiorów oraz zasady ich dokumentowania. W szczególności określają, kiedy i na jakich warunkach zostanie dokonany odbiór końcowy, od którego rozpoczynają bieg terminy dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady obiektu i gwarancji jakości.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 marca 2004 r. (IV CK 172/03) nie ma przeszkód, aby strony w umowie przewidziały, że przedmiotem konkretnej umowy o roboty budowlane jest nie cały obiekt, lecz jego część. Świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielne, gdyż z reguły może być spełnione bez istotnej zmiany przedmiotu świadczenia. Możliwość częściowego wykonywania robót, odnoszących się do określonego obiektu, jest spełnianiem świadczenia w rozumieniu art. 379 § ust. 2 kodeksu cywilnego (dalej: kc), gdyż możliwe jest bez istotnej zmiany tego obiektu. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że jeżeli strony umówiły się o oddanie określonego obiektu, nie można uznać, że wykonawca spełnił swoje świadczenie. Natomiast nie wyklucza to częściowego wykonania świadczenia przez niego i rozliczenia się stron w tym zakresie.

Obowiązek zamawiającego

Zgodnie z art. 647 kc odbiór robót/obiektu jest jednym z podstawowych obowiązków zamawiającego (wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2001 r., IV CKN 150/00 OSNC 2001/10/153). Art. 647 kc określa obowiązki stron umowy o roboty budowlane w ten sposób, że na wykonawcę nakłada obowiązek oddania odpowiadającego umowie obiektu, zaś na inwestora – obowiązek odbioru tego obiektu.  Gdy zatem w akcie odbioru zostanie potwierdzone, że zgłoszony przez wykonawcę obiekt został zrealizowany zgodnie z umową, za datę wypełnienia przez wykonawcę swego zobowiązania należy uznać dzień zgłoszenia gotowości tego obiektu do odbioru. Nie sposób bowiem przyjąć, aby w sytuacji, w której wykonawca uczynił zadość wszystkim swoim obowiązkom, datą spełnienia przez niego świadczenia był dopiero dzień dokonania późniejszej czynności, leżącej w sferze obowiązków drugiej strony.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 1997 r. (II CKN 28/97, publ. OSNC nr 6-7/1997, poz. 90) stwierdził, że jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót, inwestor jest zobowiązany do dokonania ich odbioru. Dotyczy to również sytuacji, gdy wykonawca zgłasza do odbioru roboty, w których występują wady.

 

Odbiór robót nie wymaga osobistego uczestnictwa kierownika zamawiającego. Może być dokonany przez upoważnione osoby: własnych pracowników lub pracowników zatrudnionych przez podmiot wybrany w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zastępowania w tym zakresie zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne