Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-06-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.


Uszkodzony faks

Sygn. akt UZP/ZO/0-12/07


Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne na „usługę wsparcia w zakresie administrowania systemami operacyjnymi Linux, z/VM, bazą danych DB2 oraz serwisu technicznego peryferyjnego sprzętu komputerowego klasy mainframe przez okres 36 miesięcy”.

 

Pismem z dnia 12 grudnia 2006 r. zamawiający powiadomił odwołującego o wyborze najkorzystniejszej oferty. O dokonanej czynności zamawiający powiadomił odwołującego faksem, jednak wobec błędu w transmisji, wynikającego z nieprawidłowego działania faksu odwołującego, informacja ta nie mogła do niego dojść tego dnia, pomimo wielokrotnych usiłowań jej wysłania przez zamawiającego, na okoliczność czego przedłożył on kilka wydruków ze swojego faksu, dowodząc, że faks odwołującego nie funkcjonował. Faks ten nie funkcjonował również następnego dnia rano. Jednocześnie w dniu 12 grudnia 2006 r. zamawiający informację o dokonanej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zamieścił na swojej stronie internetowej, jak również w miejscu publicznie dostępnym – w swojej siedzibie.

 

Odwołujący złożył protest na dokonany przez zamawiającego wybór 20 grudnia 2006 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu do złożenia protestu zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), bowiem termin do złożenia protestu upłynął 19 grudnia 2006 r. Zespół arbitrów uznał, iż odwołujący miał świadomość, iż zamawiający może przekazać, zgodnie z art. 27 Pzp, zawiadomienia czy informacje faksem. Zatem do jego obowiązków należało zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tego urządzenia. Z dokumentów przedłożonych przez zamawiającego wynika, iż odwołujący nie zabezpieczył prawidłowego funkcjonowania faksu. W tej sytuacji zespół arbitrów uznał, iż zamawiający nie może ponosić skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń teletransmisyjnych w siedzibie odwołującego. Ponadto arbitrzy stwierdzili, że na stronie internetowej zamawiającego została zamieszczona prawidłowo informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty. Mając powyższe na uwadze, zespół arbitrów oddalił odwołanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne