Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Sebastian Kowalski-Paszko
Tagi:    kontrola   oświadczenie   dane osobowe
Autor: Rys. B.Brosz

Poza typowymi działaniami związanymi ze ściganiem przestępstw, CBA jest zobowiązane kontrolować nie tylko proces przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych, ale również zakres realizacji umów.

Wpolskim systemie prawnym istnieje wiele instytucji i organów powołanych do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Wśród nich można wymienić: policję, prokuraturę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednakże w systemie brakowało wyspecjalizowanej instytucji, do kompetencji której należałoby przede wszystkim zwalczanie korupcji. Dlatego też ustawodawca zdecydował o powołaniu nowej służby – Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), określając ją jako służbę specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Organizacja

Na czele tej instytucji stoi szef CBA, który jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez prezesa Rady Ministrów. Statut CBA, który określa jego organizację wewnętrzną, nadaje w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów, natomiast regulamin jednostek organizacyjnych, określający strukturę wewnętrzną i szczegółowe zadania, nadaje w drodze zarządzenia szef CBA.

Zadania i uprawnienia

Z uwagi na fakt, iż wszystkie podmioty, które dysponują środkami publicznymi, zobowiązane są do ich wydatkowania w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, oczywiste jest, że w zakresie działań CBA szczególną pozycję będzie miało badanie poprawności udzielania zamówień publicznych i sprawdzanie, czy nie doszło podczas przygotowywania i przeprowadzania procedury do naruszenia prawa i działań korupcyjnych.

 

W odniesieniu do zamówień publicznych zadania CBA będą realizowane w dwóch obszarach: 1. wykrywania i ścigania karnego przestępstw w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów, 2. kontroli mającej na celu ujawnienie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych.

 

W ramach realizacji powyższych zadań funkcjonariusze CBA są uprawnieni do dokonywania:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne