Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wspólnoty mieszkaniowe

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Robert Rytwiński

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wspólnoty mieszkaniowe do stosowania jej przepisów. Warunkiem jest finansowanie przez nie ze środków publicznych ponad 50 proc. wartości udzielanego zamówienia.

System zamówień publicznych oparty jest na przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. – dalej: Pzp) oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych. Bardzo ważne z punktu widzenia przepisów prawa jest zdefiniowanie podmiotów gospodarczych zobowiązanych do zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o Pzp. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania Pzp zawarty został w art. 3. Ogólnie ujmując, ustawodawca wyróżnił dwie grupy zamawiających.

Sektor finansów publicznych

W pierwszej kolejności w ust.1 pkt 1 i 2 omawianego artykułu wskazane zostały podmioty szeroko rozumianego sektora finansów publicznych, zaś w pkt 3-7 podmioty zobowiązane do stosowania ustawy przy spełnieniu warunków wskazanych w omawianych przepisach ustawowych. Stosunkowo łatwe jest zdefiniowanie jednostek sektora finansów publicznych w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Problemem jest natomiast jednoznaczne stwierdzenie, czy dany podmiot niebędący jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu tejże ustawy jest zobowiązany, czy też nie do stosowania przepisów Pzp przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych. Rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia jest tym istotniejsze, że podmioty działające na rynku wspólnotowym mają możliwości realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, przy czym stwierdzenie prawidłowości realizacji wydatków jest dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym przepisy Pzp. Wydatkowanie środków publicznych niezgodnie z omawianymi przepisami może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa.

Opinia UZP

Powyższe wątpliwości dotyczą także funkcjonujących na rynku wspólnot mieszkaniowych działających w oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.). W odpowiedzi na coraz większe wątpliwości dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a tym samym ich miejsce w zakresie podmiotowym ustawy, na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) w 2005 r. zamieszczona została opinia pt. „Obowiązek stosowania ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości wspólnej”. Zdaniem UZP wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 Pzp (art. 3 Pzp: „1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez: (…): 5) inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3”).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne