Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wyłączenie osób na podstawie art. 17 pzp

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: mec. Zbigniew Pawlak
Tagi:    oświadczenie
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Dominik Stańda

Każda z czynności prowadzonego postępowania musi być wolna od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, wynikających z relacji zachodzących między wykonawcami a osobami występującymi po stronie zamawiającego.

Wramach zasady uczciwej konkurencji, która powinna być przestrzegana zarówno w samym postępowaniu, jak i w fazie jego przygotowania, obowiązkiem zamawiającego jest spowodowanie, aby czynności z tego zakresu były wykonywane przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowego przygotowania i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dla rzetelnej weryfikacji wykonawców i ofert. Instrumentem prawnym, który ucieleśnia zasadę z art. 7 ust. 2, jest regulacja zawarta w art. 17 pzp. Uregulowanie to jednak znajduje zastosowanie wyłącznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu definicji legalnej wyrażonej w art. 2 pkt 7a pzp.

Okoliczności wyłączenia

Artykuł 17 ust. 1 pzp, precyzując przypadki obligatoryjnego wyłączenia z postępowania osób, które wykonują czynności w postępowaniu, wskazuje na te, które nie są związane z osobą wykonawcy (pkt 1 i 5) i są w miarę oczywiste oraz pozostałe (pkt 2–4), jako jednoznaczny wyraz powiązań z osobą wykonawcy. Praktyczny wymiar tych ostatnich oznacza, że każda z czynności prowadzonego postępowania musi być wolna od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, wynikających z relacji zachodzących między wykonawcami a osobami występującymi po stronie zamawiającego, które wykonują bądź miałyby wykonywać czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W ocenie ustawodawcy do braku bezstronności przy wykonywanych czynnościach dojdzie w przypadku zaistnienia ,,więzów rodzinnych”, tj. małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie czy „quasi rodzinnych”, tj. opieka i kuratela. Także w sytuacji uprzedniego pozostawania – a według autora: również aktualnego – w stosunku pracy lub zlecenia, czy bycia członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne