Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wyłączenie osób na podstawie art. 17 pzp

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: mec. Zbigniew Pawlak
Tagi:    oświadczenie
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Dominik Stańda

Każda z czynności prowadzonego postępowania musi być wolna od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, wynikających z relacji zachodzących między wykonawcami a osobami występującymi po stronie zamawiającego.

Wramach zasady uczciwej konkurencji, która powinna być przestrzegana zarówno w samym postępowaniu, jak i w fazie jego przygotowania, obowiązkiem zamawiającego jest spowodowanie, aby czynności z tego zakresu były wykonywane przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowego przygotowania i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dla rzetelnej weryfikacji wykonawców i ofert. Instrumentem prawnym, który ucieleśnia zasadę z art. 7 ust. 2, jest regulacja zawarta w art. 17 pzp. Uregulowanie to jednak znajduje zastosowanie wyłącznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu definicji legalnej wyrażonej w art. 2 pkt 7a pzp.

Okoliczności wyłączenia

Artykuł 17 ust. 1 pzp, precyzując przypadki obligatoryjnego wyłączenia z postępowania osób, które wykonują czynności w postępowaniu, wskazuje na te, które nie są związane z osobą wykonawcy (pkt 1 i 5) i są w miarę oczywiste oraz pozostałe (pkt 2–4), jako jednoznaczny wyraz powiązań z osobą wykonawcy. Praktyczny wymiar tych ostatnich oznacza, że każda z czynności prowadzonego postępowania musi być wolna od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, wynikających z relacji zachodzących między wykonawcami a osobami występującymi po stronie zamawiającego, które wykonują bądź miałyby wykonywać czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W ocenie ustawodawcy do braku bezstronności przy wykonywanych czynnościach dojdzie w przypadku zaistnienia ,,więzów rodzinnych”, tj. małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie czy „quasi rodzinnych”, tj. opieka i kuratela. Także w sytuacji uprzedniego pozostawania – a według autora: również aktualnego – w stosunku pracy lub zlecenia, czy bycia członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne