Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zmiany w terminach

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Robert Bartkowski

Wchodząca w życie 11 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w zakresie terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak i składania ofert.

Uchwalenie w czerwcu 1994 r. ustawy o zamówieniach publicznych, a następnie wprowadzenie jej w życie, zapoczątkowało budowę polskiego systemu zamówień publicznych, wpływając w zasadniczy sposób na działalność podmiotów gospodarczych. Pomimo faktu, że ustawa obowiązuje od wielu lat, to wciąż podlega zmianom. Elementami tego procesu są kolejne nowelizacje uchwalane przez sejm czy powstające nowe akty prawne, wprowadzające nowe rozwiązania. Przykładem tego jest wejście w życie w dniu 2 marca 2004 r. nowego aktu prawnego, a mianowicie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), która w znacznym stopniu zmieniła funkcjonowanie dotychczasowego systemu. Aby był on fakultatywny, niezbędna jest znajomość, zrozumienie i akceptacja jego celów, którym ma służyć. A celem systemu zamówień publicznych jest wprowadzenie mechanizmów sprzyjających racjonalnemu, efektywnemu i uczciwemu gospodarowaniu środkami publicznymi. System ten ma zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, sprzyjając uczciwej konkurencji i zapobiegać powstawaniu zjawisk korupcyjnych. Brak wiedzy, nieumiejętne stosowanie procedur stanowią obecnie największe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 

Ostatnią zmianą w systemie prawnym dotyczącym funkcjonowania zamówień publicznych jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2007 roku nr 82, poz. 560. W swoim artykule chciałbym odnieść się do wprowadzonych zmian, mających wpływ na terminy obowiązujące w systemie zamówień publicznych z wyłączeniem terminów dotyczących środków ochrony prawnej.

 

Na samym początku trzeba odnieść się do uchylenia art. 4a, który wprowadzał tzw. zamówienia uproszczone. Z powyższego wynika zatem, że zamówienia o kwotach od 14 tys. euro (znowelizowany art. 4 ust. 8) do wartości wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp będą zamówieniami podprogowymi, ogłaszanymi w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jednak, jak doskonale wiemy, każda z grup zamawiających będzie zobowiązana posługiwać się inną kwotą graniczną w omawianym progu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kwoty te zostały określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w sprawie wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE). Omawiany akt wykonawczy dokonuje podziału zamawiających na trzy grupy i dla każdej z nich określa inne (graniczne) wartości zamówień w omawianym progu zamówień uproszczonych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne