Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zagraniczny wykonawca

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Jacek Jerka
Autor: Rys. B. Brosz

Składanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez przedsiębiorców, mających siedzibę poza terytorium RP.

Fundamentem funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość. Zagwarantowaniu tej zasady służy wprowadzenie w systemie zamówień publicznych w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zasady nakazującej równe traktowanie wszystkich wykonawców m.in. bez względu na przynależność państwową i zabraniającą wprowadzania wszelkiej dyskryminacji, w tym także wszelkich innych środków, które mają ten sam skutek. W kilku orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wskazywał szczegółowo na różnorodne praktyki zamawiających z różnych państw członkowskich Unii, które poprzez dyskryminacyjne traktowanie wykonawców z innych krajów lub preferowanie podmiotów z kraju zamawiającego powodują ograniczenie konkurencji, a przez to uniemożliwiają wprowadzenie jednolitego rynku wewnętrznego. Za takie praktyki ETS uznał m.in.:

 

– zarezerwowanie określonego udziału w wykonaniu zamówienia dla firm mających siedzibę w danym kraju lub regionie (sprawa C-351/88)1,

– uzależnienie możliwości udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne od posiadania przez wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności w danym kraju (w tym przypadku w Luksemburgu)2.

Ograniczona swoboda

W praktyce udzielania zamówień publicznych stosunkowo najprostszym sposobem obejścia przez zamawiającego przepisów o równym traktowaniu wykonawców byłoby przyznanie mu niczym nieskrępowanego uprawnienia do określania warunków udziału w postępowaniu oraz określania sposobu potwierdzania spełniania tych warunków. Z tego też względu unijny ustawodawca, a w ślad za nim i polski prawodawca, wprowadzili do systemu zamówień publicznych szczegółowe regulacje dotyczące:

 

– warunków, jakie wykonawca musi spełnić, aby skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,

– oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne