Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z zakresu zamówień publicznych.


Różne kryteria oceny ofert

Zamawiający zorganizował przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla szpitala. Dopuścił składanie ofert częściowych, ponieważ przedmiot zamówienia był podzielny. Czy zamawiający mógł przyjąć dla części pakietów tylko kryterium ceny, a dla pozostałych pakietów kryterium ceny i kryterium jakości? Czy można stosować różne kryteria oceny ofert w ramach jednej procedury przetargowej?

 

Oferta częściowa to oferta na wykonanie części zamówienia. Jej definicja, zawarta w art. 2 pkt 6 Pzp, wyraźnie wskazuje na możliwość wystąpienia takiej oferty jedynie w sytuacji, kiedy zamawiający dopuszcza w siwz taką możliwość. Zgodnie zaś z art. 83 ust. 2 Pzp jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest podzielny. W przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, zamawiający winien przeprowadzić badanie i ocenę ofert oddzielnie dla każdej części zamówienia. I tak np. sprzeczność z treścią siwz oferty złożonej przez wykonawcę w odniesieniu do jednej części zamówienia nie może skutkować odrzuceniem ofert wykonawcy złożonych w odniesieniu do innych części zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert przetargowych to mierniki zarówno umożliwiające sprawiedliwe porównanie ofert, jak i gwarantujące wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 2 pkt 5 Pzp za taką uważać trzeba „ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną”. Podkreśla się w literaturze przedmiotu, że pod względem swojej treści konstruowane w konkretnym przypadku kryteria muszą mieć bezpośredni związek z ekonomicznymi interesami publicznymi (zamawiającego), na co zresztą wskazuje też jednoznacznie zwrot „najkorzystniejsza oferta”. Przymusowym kryterium jest więc cena, wynikająca z umowy o zamówienie – im niższa, tym lepsza dla zamawiającego. Majątkowym zaś odpowiednikiem ceny jest przedmiot zamówienia, względem którego cena stanowi ekonomiczny ekwiwalent. W każdym postępowaniu zamawiający – wiedząc, co chce zamówić i jakie wymogi powinien spełniać przedmiot zamówienia – sam podejmuje decyzję o tym, która oferta będzie dla niego najkorzystniejsza. Mając to na względzie, w szczególności wprowadzenie przez ustawodawcę odrębności (samodzielności) ofert częściowych, stwierdzić należy, że zamawiający był uprawniony do zastosowania różnych kryteriów oceny ofert częściowych w ramach jednej procedury przetargowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne