Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Certyfikacja wykonawców

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Ewa Wiktorowska

W krajach Unii Europejskiej istnieją trzy systemy kwalifikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: licencje, certyfikaty i informacje, co znacznie ułatwia zamawiającym weryfikację spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o zamówieniach publicznych, zamawiający mogą udzielać zamówień wyłącznie wykonawcom spełniającym określone warunki udziału w postępowaniu. Warunki te dotyczą wiarygodności, wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji osób przewidzianych do wykonania zamówienia, zdolności technicznej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy. W Polsce weryfikacja spełnienia tych warunków jest dokonywana indywidualnie dla każdego postępowania o zamówienie publiczne, z czym związana jest każdorazowa konieczność składania dokumentów potwierdzających ich spełnienie.Czy jest inna możliwość?

W krajach unijnych

Niestety, do dzisiaj nie dokonano implementacji na grunt prawa polskiego art. 52 i n. dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

W procedurze przetargu publicznego artykuł ten umożliwia wykonawcom składanie we wnioskach ofertowych dokumentów dotyczących ich podmiotowej sytuacji nie tylko w formie dokumentów źródłowych, ale także w formie informacji z urzędowych wykazów zatwierdzonych przedsiębiorców robót budowlanych, dostawców lub usługodawców czy też odpowiednich certyfikatów wydawanych przez odpowiednie instytucje certyfikujące. Możliwość uzyskanie tego typu dokumentu, jednego zamiast kilku, znacznie ogranicza niezbędną liczbę formalności dotyczącą uczestnictwa przedsiębiorców w przetargach, przyspiesza tę procedurę, a w konsekwencji zwiększa możliwości przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych. Zwłaszcza że dokumenty wydawane w poszczególnych krajach muszą być uznawane przez instytucje zamawiające, mające swoje siedziby w pozostałych państwach członkowskich.

 

W przypadku prowadzenia w kraju urzędowych list zakwalifikowanych wykonawców lub certyfikacji wykonawcy mogą poddać się w ramach określonych kategorii zamówień periodycznej ocenie spełnienia warunków przez osobę trzecią, np. urząd lub wyspecjalizowaną jednostkę. W ten sposób zamawiający mogą w dużym stopniu zrezygnować z dokonywania samodzielnej oceny spełniania warunków i bardziej skoncentrować się na czynności oceny ofert.

 

Wprowadzenie takiego systemu w Polsce stanowiłoby alternatywę dla istniejącej obecnie zasady składania wielu dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Uzyskiwanie np. certyfikatu nie byłoby warunkiem udziału w postępowaniu; wykonawca mógłby przedstawiać według własnego wyboru albo certyfikat, albo dokumenty źródłowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne