Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Postępowanie skargowe

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Autor: fot. Image 4 Communication B.V.

Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowi szczególny środek ochrony prawnej, zapewniający stronom możliwość zweryfikowania przez organ sądowy poprawności procedury udzielania zamówienia publicznego.

Wymóg wprowadzenia kontroli sądowej nad orzeczeniami wydawanymi przez KIO działającą przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, która pomimo dokonanych zmian w przepisach pozostaje organem pozasądowym, wynika z art. 45 Konstytucji RP oraz z regulacji prawa wspólnotowego, w szczególności zaś z przepisu art. 2 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. o zbliżaniu przepisów dotyczących procedur kontrolnych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (DzUrzWE L nr 395 z 30.12.1989 r.) oraz przepisu art. 2 ust. 9 dyrektywy Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r., koordynującej przepisy i regulacje administracyjne dotyczące stosowania zasad Wspólnoty w zakresie procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (DzUrzWE L 76 z 23.03.1992 r.). Przepisy wskazanych dyrektyw odwoławczych, nakładając na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia kontroli sądowej nad krajowymi procedurami udzielania zamówień publicznych, przesądziły również, iż procedura udzielania zamówienia publicznego w każdym z krajów członkowskich winna przebiegać szybko i nie może zmierzać do dyskryminacji żadnego z uczestników postępowania. Te dwie kluczowe zasady europejskiego prawa zamówień publicznych w sposób istotny wpłynęły na kształt wprowadzonej do polskiego porządku prawnego instytucji skargi do sądu powszechnego.

 

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Pzp skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. W drodze skargi do sądu okręgowego strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą więc zaskarżyć zarówno wyroki, jak i postanowienia Izby, rozstrzygające kwestie formalne, przykładowo odrzucające odwołanie lub umarzające postępowanie odwoławcze.

Zakres przedmiotowy

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w praktyce znacznie ograniczyła możliwość korzystania przez strony i uczestników postępowania odwoławczego z prawa do wniesienia skargi do sądu okręgowego. Znowelizowany art. 184 ust. 1 Pzp przesądza bowiem, iż odwołanie, a w konsekwencji i skarga do sądu okręgowego, służą tylko wtedy, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy i usługi. Obecnie obowiązek ten powstaje w odniesieniu do zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury, podsektora samorządowego i innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 137 tys. euro, czyli stosownie do kursu euro przyjętego przez ustawodawcę do przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 601.019 zł, a w pozostałych przypadkach, gdy jest równa lub przekracza 211 tys. euro, czyli odpowiednio do przyjętego kursu euro wynosi 925.657 zł. Należy zauważyć, iż cytowany art. 184 ust. 1 Pzp odwołuje się do kwot, nie zaś do rodzajów zamówień, dlatego też odwołanie i skarga przysługują zarówno w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy, usługi, jak i na roboty budowlane, pod warunkiem jednak, iż w każdym z tych przypadków wartość zamówienia przekroczy wskazane powyżej kwoty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne