Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Gospodarka przestrzenna a realizacja inwestycji

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Iwona Kurowska-Korzystka, Anna Knappik
Autor: fot. Ingram Publishing

Realizując inwestycję podmiot gospodarczy, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie może swoimi działaniami przyczynić się do dewastacji środowiska naturalnego na obszarze prowadzonych robót.

Podstawową ustawą regulującą gospodarkę przestrzenną jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: DzU z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawarto jedynie fragmentaryczne rozwiązania dotyczące ochrony środowiska, które należy uwzględniać przy zagospodarowaniu przestrzennym.

Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  W koncepcji, strategiach, planach i studiach określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu. Tam też ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych.

 

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie może odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska. W związku z tym konieczne jest sukcesywne eliminowanie procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie przyjaznych środowisku sposobów gospodarowania oraz przyspieszanie procesów przywracania środowiska do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej. Działania te nie mogą jednak powodować zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego oraz poszerzania marginesu ubóstwa, co może doprowadzić do powstawania napięć społecznych i zagrożeń ekonomicznych. Dlatego też niezbędne jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, która powinna służyć stworzeniu warunków do takiego wspierania procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku naturalnemu.

Opracowania ekofizjograficzne

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego konieczne jest zapewnienie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przede wszystkim poprzez:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne